Nähtävillä olevat katu- ja tiesuunnitelmat

Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla

KUULUTUS SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa laatinut liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
”Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen
Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi”.


Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Uudenmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset 11.1.2023.
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville
asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
(hallintolaki 62 a §).


Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 11.1.2023 – 10.2.2023 välisen
ajan Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sd09cb196cf69484a9797d03168b4f99d
sekä Nurmijärven kunnanviraston aulassa osoitteessa
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi, ma – to klo 8.00–16.00 ja
pe klo 8.00–14.00. (LjMTL 27 §).


Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on
mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on
toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan
päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo,
PL 36, 00521 HELSINKI, tai kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Muistutukseen
on liitettävä asian asianumero UUDELY/11335/2021.


Uudenmaan ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen
tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.ely-keskus.fi/tietosuoja


Lisätietoja suunnitelmasta antavat:
Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen,
puh. 0295 021 309, sähköposti sami.mankonen@ely-keskus.fi


Nurmijärven kunta, Pia Korteniemi,
puh. 040 317 2311, sähköposti pia.korteniemi@nurmijarvi.fi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus