Ajankohtaiset asemakaavat

3-345 Alitilantien pysäköintialueet

Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnissä Klaukkalan Ropakkotien eteläpuolella olevan lähivirkistysalueen osalta (VL). Suunnittelualue sijaitsee Alitilantien ja korttelin 3059 välisellä alueella. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia, onko Ropakkotien alueelle mahdollista suunnitella ja toteuttaa pysäköintialueita. Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat kunnan omistuksessa.

  • Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 8.4.–10.5.2021.
  • Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 5.11.-7.12.2020.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.-23.4.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti asemakaavamuutoksen vireilletulosta 17.3.2020 § 22.