Ajankohtaiset asemakaavat

3-343 Roosankuja II

Klaukkalassa sijaitsevan korttelin 3469 tontin 7 asemakaavaa muutetaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,21 ha. Kaava-alue sijaitsee korttelissa, joka rajautuu Roosankujaan, Kirinkujaan ja Takapellontiehen.

Asemakaavan muutoksella tontti jaetaan kahdeksi AO-2 -tontiksi. Kaavamuutoksella poistetaan myös toteutumaton ja tarpeettomaksi nähty kevyenliikenteen yhteysvaraus. Asemakaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta Klaukkalan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

  • Asemakaavaehdotuksen suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 6.2.-9.3.2020.
  • Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 5.9-7.10.2019.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.-16.5.2019.  
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt 17.4.2019 § 30 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?