Ajankohtaiset asemakaavat

3-340 Luhtajoentie-Havumäentie

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa osayleiskaavassa esitetyn ohikulkutien liittymän ja tieyhteyksien rakentaminen. Tieyhteydet esitetään Mäntysalon ohikulkutieltä asuinalueelle sekä Viirinlaakson suuntaan. Loppuosa tieyhteydestä Viirinlaaksoon tehdään toisella kaavalla. Kaavan alustava rajaus perustuu Klaukkalan osayleiskaavassa esitettyyn tielinjaukseen ja tarkentuu suunnittelun aikana selvityksiin perustuen. Asemakaavan yhteydessä selvitetään mahdollisuudet maamassojen läjitykseen ja välivarastointiin.

  • Kunnanhallitus päätti 25.6.2018 § 165 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.7.-31.8.2018
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 23.1.2018 § 3 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi. Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.2.2018 alkaen.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?