Ajankohtaiset asemakaavat

2-251 Ilvesvuori Eteläinen työpaikka-alueen korttelin 2420 tontit 2 ja 3 sekä ET-tontti

Ilvesvuorenkadun työpaikka-alueen asemakaavaa tarkistetaan korttelin 2420 tonttien 2 ja 3 osalta. Asemakaavan muutoksella tontit 2 ja 3 osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). Alueelle saa rakentaa toimisto-, teollisuus- ja varastorakennuksia. Samalla vähennetään tonttien rakennusoikeutta. Tonttien alueella oleva torialue poistetaan asemakaavasta. Korttelin itäpuolella olevalle ET-alueelle määritellään siltä puuttuvat korttelinumero sekä tonttinumero.

  • Asemakaavan muutos kuulutettiin voimaan 20.5.2024
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 23.1.2024 § 1 laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyi Ilvesvuori Eteläinen k 2420:n asemakaavan muutoksen.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 19.10.-17.11.2023.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 3.10.2023 § 41 päättänyt asettaa asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi sekä hyväksyä vuorovaikutusraportissa esitetyt vastineet.
  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus, kaavaluonnos ja suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 2.2.-3.3.2023.
  • Tekninen johtaja on päätöksellään 10.1.2023 § 3 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta, hyväksynyt kaavan muutosluonnoksen sekä päättänyt asettaa suunnitteluaineiston nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: