Ajankohtaiset asemakaavat

2-204 Heinoja II

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven kirkonkylällä, Raalantien varrella, Laidunalueen ja Heinoja I -kaava-alueen välissä. Sen pinta-ala on noin 11 hehtaaria.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa alue nykyistä tiiviimmäksi pientaloasuinalueeksi. Kaavoitus on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaava-alueella on kunnan lisäksi seitsemän yksityistä maanomistajaa. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

  • Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 16.8.–14.9.2023.
  • Kunnanhallitus päättää 19.06.2023 § 99 asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti asettaa asemakaavaehdotuksen ja asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esitti 13.6.2022 § 23 kunnanhallitukselle, että se päättää asemakaavaehdotuksen ja asemakaavamuutosehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.
  • Luonnosvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä 11.8.–12.9.2022.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 21.6.2022 § 39 päättänyt hyväksyä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 2-204 Heinoja II luonnoksen sekä asettaa sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.
  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.6.2015 alkaen
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 2.6.2015 § 64 päättänyt ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa