Ajankohtaiset asemakaavat

1-109 Saunatien alue

Rajamäen asemakaavan muutosalue sijaitsee Saunatien molemmin puolin sekä Talmontien ja Puistokujan risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 1315, korttelista 1303 tontti 1, korttelista 1316 tontti 1, korttelista 1304 tontit 2-5 ja korttelista 1308 tontti 3.

Asemakaavan tarkoitus on helpottaa kaavan toteutumismahdollisuuksia kunnan omistamalla maalla, joka sijaitsee kunnallistekniikan verkoston piirissä. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös uusien katuyhteyksien sekä niihin liittyvän virkistyksen ja kevyen liikenteen reittien sijainteja.

  • Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 27.4.-17.5.2017.
  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 4.7.2016.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 14.6.2016 § 48 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?