Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 6.4.2020

7.4.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen 6.4.2020 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

81 § Koronaepidemian henkilöstövaikutukset ja lomautusten periaatteet

Käsittely:

Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 3-kohta; intressijäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon sekä poistui kokouksesta.

Kirsi Lompolo saapui kokoukseen tämän pykälän ajaksi.

Tarja Salonen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan. Markku Jalava valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi.

Juha Peltonen esitti, ettei esitystä hyväksytä ja että asiaan palataan tarvittaessa myöhemmin. Leni Pispala kannatti Peltosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun vastaesityksen perusteella ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA (pohjaesitys) ja EI (Peltosen muutosesitys)

äänestystulos JAA 8 (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Lompolo) EI 3 (Peltonen, Pispala, Sailio)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti (äänestys: JAA 8 – EI 3)

– merkitä tiedoksi edellä kerrotun arvioinnin henkilöstövaikutuksista,

– merkitä tiedoksi, että palkanmaksu voi keskeytyä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin perusteella maan hallituksen sulkemissa toiminnoissa hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin,

– hyväksyä edellä kerrotut lomautuksen periaatteet,

– todeta, että työnantajan edustajat käynnistävät välittömästi valmistelun yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi sekä

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Virpi Räty poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 3-kohta; intressijäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

82 § Liikuntapäällikön virkavaali

Käsittely:

Peltonen esitti Sailion kannattamana, että liikuntapäällikön virkaan valittaisi Anne Kihlman.

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen, missä vastakkain oli Joose Kemppainen ja Anne Kihlman.

äänestyksen tulos (yhteensä 11 ääntä)

Joose Kemppainen (8 ääntä) Anne Kihlman (3 ääntä) Hylättyjä (0 ääntä)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

– valita liikuntapäällikön virkaan 1.10.2020 alkaen avainasiakasvastaava, liikuntatieteiden maisteri Joose Kemppaisen (suljettu lippuäänestys: Kemppainen 8 – Kihlman 3),

– vahvistaa, että KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti viran tehtäväkohtainen palkka on virkasuhteen alkaessa 3600,00/kk

– todeta, että valinnassa sovelletaan 6 kk koeaikaa

– todeta, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä

– todeta, että muut palvelussuhteen ehdot kirjataan erikseen laadittavaan virkamääräykseen.

85 § Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot

Käsittely:

Juha Hyvämäki teki muutosesityksen:

1.Esittelytekstiin lisätään sanat “ja tuleviin”.

– uudelleen järjestäytyneillä tiekunnilla ei välttämättä ole toteutuneita kustannuksia.

– Uusi Teksti: “Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimivilla tiekunnilla, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, ja jotka eivät tule saamaan kunnan kunnossapitoavusta vuonna 2020, on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta tiekunnan toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin 31.10.2020 mennessä kunnalle jätettävällä hakemuksella.”

2.Ennakkoavustusta kasvatetaan ja avustus porrastetaan kunnossapitoluokkien mukaisesti 750/600/450 e/km.

-Uudelleenjärjestäytyvät tiekunnat ovat poikkeustilanteessa, koska tiekohtaisia hoitokuluja, joita voitaisiin käyttää budjetin pohjana ei ole olemassa. Siksi on kohtuullista, että korkeamman kunnossapitoluokan teille myönnetään korkeampi ennakkoavustus näiden teiden todennäköisesti suurempien kunnossapitokulujen suhteessa. Ennakkoavustukset palautuvat kunnalle 3v kuluessa.

-Uusi teksti: ”Vuonna 2020 ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti 1LK/ 750 e/km, 2LK/ 600 e/km ja 3LK/ 450e/km, jotka vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä.”

3.Yksityistien käyttöä normaalia enemmän rasittava yritystoiminta huomioidaan avustusta myönnettäessä.

-Yritystoiminta huomioidaan automaattisesti tieyksikkölaskelmissa, mutta yksiköinnin laskentatapa on kuitenkin ns. erityisliikenteelle raskas. Tämän huomioiminen avustusta myönnettäessä tukee tiekunnan lisäksi paikallista yritystoimintaa ja kunnan elinvoimaa.

Tekstilisäys liitteeseen “Yksityistieavustusten myöntämisehdot /kunnossapitoluokat:”Mikäli tiekunnan alueella on yritystoimintaa, joka liikenteellinen rasitus on normaalia suurempaa, voidaan ko. tien kunnossapitoluokan avustusta nostaa 5:llä prosenttiyksiköllä.”

Maiju Tapiolinna teki muutosesityksen siten, että ”Tähän asti kunnan hoidossa olleet tiet säilytetään kunnan hoitovastuulla ja meneillään oleva yksityistiehanke keskeytetään 2021 loppuun asti. Tieasiassa on edelleen useita epäkohtia, joita ei ole huomioitu ja jotka on selvitettävä ennen lopullista päätöksentekoa.”

Riikka Raekannas teki muutosesityksen siten, että

”Yksityistieavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan toimielimille arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä.”

Hägg teki muutosehdotuksen siten, että liitteeseen “Yksityistieavustusten myöntämisehdot” kohtaan 3 Kunnossapidon avustaminen Avustuksen määräytyminen, toisen kappaleen toinen lause “Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen.” muutetaan muotoon “Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut kunnossapitoavustusta, eikä kohteen osalta perusteissa ole tapahtunut muutosta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen.”

Virpi Räty, Riikka Raekannas ja Alpo Sailio kannattivat Hyvämäen muutosesitystä.

Virpi Räty ja Tarja Salonen kannattivat Raekankaan esitystä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Hyvämäen ja Raekankaan esitykset.

Puheenjohtaja totesi Tapiolinnan ja Häggin esitysten raukeavan kannattamattomana.

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että pykälän selostusosaan tehtiin käsittelyosassa selostetut Hyvämäen esittämät muutokset 1. ja 2. sekä liitteeseen tehtiin Hyvämäen esittämä muutos 3., sekä

Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että yksityistieavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan toimielimille arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä.

Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

86 Kolme valtuustoaloitetta koskien yksityistieasioita

Käsittely:

Päätös: Esityksen mukaan, minkä lisäksi kunnanhallitus yksimielisesti esitti valtuustolle, että valtuustoaloitteet eivät anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloitteet todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

89 Osallistuva budjetointi 2019, loppuraportti

Käsittely: Alpo Sailio ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 2-kohta yhteisöjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

Alpo Sailio poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 2-kohta yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

90 Eron myöntäminen Heli Karjalaiselle ja täydennysvaalit

Päätös:

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

91 Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen

Käsittely:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa 25.3.2020 jätetyn yksityistieasiaa koskevan valtuustoaloitteen käsiteltäväksi tässä pykälässä pöydälle jaetun esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus muutti asian otsikon ”Vastine 25.3.2020 jätettyyn yksityistieasiaa koskevaan valtuustoaloitteeseen” sekä hyväksyi selostusosan esittelijän muutoksin seuraavasti:

”Valtuuston 25.3.2020 kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite, missä kunnan tulee lunastaa itselleen ne yksityistiet, jotka ovat olleet hoitosopimuksella kunnan hoidettavana ennen uuden yksityistielain voimaantulemista.

Vastaavan sisältöistä aloitetta on käsitelty kunnanhallituksen kokouksen 6.4.2020 kohdassa 86, joten nyt tehtyyn aloitteiseen voidaan antaa vastaus ilman valmisteluun ohjausta.

Aloitteeseen annetaan seuraava vastaus:

Kunnalla ei ole lainmukaisia edellytyksiä lunastaa aiemmin hoitosopimusjärjestelmän piirissä olleita yksityisteiden tiealueita.

Kiinteistöjen omistajien ja kunnan välillä tehtävät vapaaehtoiset kiinteistökaupat olisivat niitä teoreettisia vaihtoehtoja, joilla kunta voisi saada omistukseensa ko. tiealueet – mutta tällöin edelleenkin kaikkia tieoikeuden haltijoita (ao. kiinteistön omistajia) koskisi yksityistielain velvoitteet. Esimerkiksi jotta ko. yksityisteiden tieoikeuden haltijoilla (ao. kiinteistön omistajilla) ei olisi enää ollenkaan näitä yksityistielain mukaisia velvoitteita, tulisi kunnan ostaa itselleen nämä kaikki kiinteistöt, joilla on rasiteoikeus tiehen (oikeus käyttää tietä). Tämän toteuttaminen ei ole käytännössä mahdollista.

Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan (kunnassa sijaitsevat tiet):

1.Valtion vastuulla olevat maantiet (yleiset tiet)

2.Kunnan vastuulla olevat asemakaavan mukaiset kadut ja

3.Tieosakkaiden/tiekuntien vastuulla olevat yksityistiet (tiekunta perustettu, yksityistielaki), ja lisäksi on joukko muitakin yksityisiä tieyhteyksiä (perusteena rasite, sopimustie tai oma tie)

Asemakaava-alueella olevat tiet ovat valtaosin katuja, joista lain mukaisesti vastaa kunta. Asemakaavoja on tarkoituksenmukaista laatia esimerkiksi uusia asuinalueita varten taajamiin, ei taajamien ulkopuolelle. Taajamia ovat Nurmijärven kunnassa esimerkiksi Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki ja Röykkä sekä Herusten alue. Yksityistiet sijaitsevat käytännössä taajamien ulkopuolella, joilla asutus on vähäistä.

Yksityistien tienpitäjä, eli tiekunta, on ollut vanhan ja edelleenkin myös uuden yksityistielain mukaisesti vastuussa siitä, että tie pidetään lain tarkoittamassa kunnossa ja lain velvoitteet täyttyvät, eikä tien

kunnosta aiheudu vaaraa tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille – riippumatta kunnan ja tiekunnan välisistä sopimuksista.

Tiekuntien ja kunnan välisten hoitosopimusten tarkoituksena on aikaisemmin ollut avustaa tiekuntia ns. ”huoltoyhtiön” tavoin tien päivittäisen hoidon osalta. Hoitosopimusten tehtäväsisältöön on kuulunut mm. tien aurausta ja puhtaanapitoa, mutta esimerkiksi tien rakenteelliset korjaukset ja parantamiset sekä puuston raivaukset eivät ole sisältyneet hoitosopimusten piiriin. Kuitenkin vuosikymmenien saatossa on kunta joissain erityistilanteissa (ml. liikenneturvallisuusperuste, vaaratilanne) joutunut tekemään näiden kyseisten yksityisteiden varsilla myös rakenteellisia korjauksia tai esimerkiksi liikennemerkkien asentamisia, koska ko. tiekunnat eivät olleet huolehtineet lain mukaisista velvollisuuksista ja olivat nukkumassa.

Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmä ja myöntämisehdot ovat kunnanhallituksen käsittelyssä 6.4.2020, ja ko. pykälän esittelytekstissä ja liiteaineistossa on esitetty ajankohtainen tietoaineisto liittyen kunnan yksityistie-asiakokonaisuuteen – liittyen myös ko. valtuustoaloitteen asiakokonaisuuteen.”

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn vastauksen Kalle Mustosen ym. (yhteensä 17 valtuutetun) valtuustoaloitteeseen ja esitti sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

95 Kehitys ja keskusteluasiat

Päätös:

Esityksen mukaan, minkä lisäksi kunnanhallitus kuuli 2) koronaviruskatsauksen ja keskusteli siitä.

Takaisin listaukseen