Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätökset 21.10.2019

22.10.2019

(Uutinen päivitetty 22.10.2019 klo 14:45)

Nurmijärven kunnanhallituksen 21.10.2019 päätökset syntyivät esityslistan mukaisina, seuraavin poikkeuksin:

220 §

LAUSUNTO ELY-KESKUKSELLE LOUHINTAHIEKKA OYN YVA-OHJELMASTA

KÄSITTELY:

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että otsikon ”pintavedet” ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään uusi kappale:

”Lähialueen asukkaat ovat havainneet Linnanojassa simpukoita. Linnanojan pohjaeliöstö tulee selvittää vaikutusten arviointia varten. Simpukoiden osalta tulisi tehdä lajinmääritys ja selvittää, esiintyykö Linnanojassa suojeltua vuollejokisimpukkaa”

PÄÄTÖS:

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

221 §

PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN KUNTAAN VUODEN 2019 JÄLKEEN

Käsittely:

Tapiolinna teki muutosesityksen ”Ennen uusien kiintiöpakolaisten kuntaan ottoa on selvitettävä nykyisten kiintiöpakolaisten kotoutuminen ja työllistyminen. Nyt saadut selvitykset ovat riittämättömät päätöksentekoon. Tämän jälkeen kunta tekee päätöksen seuraavien kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Vastaanottopäätös on aina kertaluonteinen ja sitä edeltää edellisten vastaanotettujen kotoutumisen ja työllistymisen selvittely ja arviointi.”

Tapiolinnan esitys raukesi kannattamattomana.

Pispala esitti, ”että Nurmijärven kunta ottaa vastaan 10 – 15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuoden 2019 jälkeen”. Peltonen kannatti.

Puheenjohtaja totesi tehdyn pohjaesityksestä poikkeavan muutosesityksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = pohjaesitys
EI = Pispalan muutoesitys

äänestystulos

JAA 4 ääntä (Hägg, Tapiolinna, Tarikka, Lompolo)

EI 7 ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Handolin, Sailio, Salonen)

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti (äänestys: JAA 4 – EI 7) esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunta ottaa vastaan 10 – 15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuoden 2019 jälkeen.

Tapiolinna jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on asian liitteenä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

222 §

Maankäytön toteutusohjelma vuosille 2019-2024

Päätös:

Esitys hyväksyttiin siten, että lisätään ”asemakaavoitusohjelma” -laatikon tilalle ”kaavoitusohjelmat”.

223 §

NURMIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022

Käsittely:

KÄYTTÖTALOUSOSA

KONSERNIPALVELUT

Pispala poistui esteellisenä (yhteisöjäävi; onnenkimpale ry) kokouksesta s. 60 yhteiset toiminnat avustusmäärärahojen ajaksi (14:31 – 14:44).

Lisättiin yhteisten toimintojen (s. 60) avustuksiin 20 000 euroa (allastoimintojen palveluvelvoite) sekä tehtiin tekstimuutokset kappaleeseen: ”Avustusmäärärahoissa merkittävinä…”:

”Avustusmäärärahoissa merkittävinä erinä on varattu allatoimintojen palveluvelvoitetta varten 120 000 euron määräraha, osallistavaan budjetointiin on varattu 40 000 euroa sekä Rajamäen uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen 790 000 euroa. Kunnan tuki Hyväolo – kortin myynnille päättyy 31.12.2019 ja kunta tukee tämän jälkeen vain eläkeläisten uintia, tämä sisältyy toiminta-avustukseen”

SIVISTYS JA HYVINVOINTITOIMIALA

s. 71 Hyvämäki esitti, että henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2020 palautetaan lukion opinto-ohjaaja. Peltonen kannatti Hyvämäen esitystä. Perustettavan opinto-ohjaajan tehtävän määrärahat katetaan vähentämällä 24 300e alkuluokkatoiminnan laajentamisesta.

Peltonen esitti, että tehdään tekstilisäys ”lukion toiminnan keskittämistä yhteen kirkonkylän toimipisteeseen selvitetään uuden lukion hankesuunnitelmassa” (s. 72). Jalava kannatti lisäystä. Asia päätettiin siirtää keskiviikon investointiohjelman käsittelyn yhteyteen.

Hyvämäki esitti, että perustetaan kokoaikainen harrastetoiminnan koordinaattorin tehtävä, jota varten siirretään määräraha 22 000 euroa toimialan muista kuluista. Handolin kannatti esitystä.

JAA = pohjaesitys ja
EI = harrastetoimintakoordinaattorin palkka 22 000e siirretään muista kuluista

äänestystulos

Jaa 5 ääntä (Hägg, Jalava, Pispala, Tarikka, Lompolo)
Ei 6 ääntä (Hyvämäki, Peltonen, Handolin, Sailio, Salonen, Tapiolinna)

Pispala esitti, että varhaiskasvatuspalveluihin lisätäänyksityisten perhepäivähoitajien kuntalisän määrärahaa 22 000e. Sailio kannatti.

Todettiin teknisenä korjauksena henkilötyövuosiin s. 69 henkilöstösihteerin siirtäminen koulutuspalvelujen tulosalueelta hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle.

Sivistys ja hyvinvointitoimialan käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin lukuunottamatta sivua 72.

 

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Pyydettiin lisäselvitys Puisto ja peltoalueisiin liittyen 23.10. kokoukseen.

Täsmennettiin s. 93 ja 95 tekninen keskus viittausta lisätäyttöalueen valitusprosessiin siten, että sulkeissa oleva teksti kuuluu ”lisätäyttöalueen käyttöönoton viivästyminen johtui valitusprosessista, joka on päättynyt”.

Tarikan esityksestä päätettiin palauttaa 20 000 euroa katuvaloihin siten, että katuvaloja ei sammuteta kesäksi.

s. 96 Muutos tekstiin toinen kappale, viimeinen virke: Sekajätteen osalta selvitetään siirtymistä 1.10.2020 alkaen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja kuljetusten hankinnan valmistelemista kunnan ja Kiertokapula Oy:n yhteistyönä.”

Peltonen esitti muutosta maankäyttö ja kaavoitus s. 104 siten, että maanhankintaa jatketaan entistä aktiivisemmin (korvataan aktiivisesti) Klaukkalan ja Kirkonkylän alueilla. Sama korvaus lisättiin s. 107 siten, että maanhankintaa ja tonttien luovutusta harjoitetaan entistä aktiivisemmin (korvataan aktiivisesti).

Hyväksyttiin toimialan henkilöstösuunnitelma täydennettynä tilakeskuksen rakennuttajainsinöörillä (s. 94 & 100).

Ympäristötoimiala käsiteltiin ja hyväksyttiin lukuunottamatta sivuja 98 – 99 (Puisto ja peltoalueet).

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Räty toimi kokouksen puheenjohtajana käyttötalouden sosiaali- ja terveyspalvelut osasta lukien.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset:

– opinto-ohjaaja (lukio) palautettiin vuodelle 2020,

– lisättiin kokoaikainen harrastetoiminnan koordinaattorin tehtävä 1.8.2020 lukien sekä

– hyväksyttiin rakennuttajainsinöörin lisäys.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma edellämainituin lisäyksin.

 

TYTÄRYHTEISÖT

Käsiteltiin ja hyväksyttiin tytäryhteisöt siten, että keskiviikkona käydään hyväolo –kortista

aiheutuneet muutokset sekä s. 172 TA2019 sarakkeen suoritteet.

 

YLEISPERUSTELUT

Strategisiin mittareihin liittyen keskusteltiin sähköisten palvelujen määrästä.

 

Päätös:     

Kunnanhallitus päätti

1. konsernipalvelujen (s. 49 – 62) osalta

– lisätä yhteisten toimintojen (s. 60) avustuksiin 20 000 euroa (allastoimintojen palveluvelvoite) sekä tehdä tekstimuutoksen kappaleeseen: ”Avustusmäärärahoissa merkittävinä…”:

”Avustusmäärärahoissa merkittävinä erinä on varattu allatoimintojen palveluvelvoitetta varten 120 000 euron määräraha, osallistavaan budjetointiin on varattu 40 000 euroa sekä Rajamäen uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen 790 000 euroa. Kunnan tuki Hyväolo -kortin myynnille päättyy 31.12.2019 ja kunta tukee tämän jälkeen vain eläkeläisten uintia, tämä sisältyy toiminta-avustukseen”

2. sivistys- ja hyvinvointitoimialan (s. 61 – 90) osalta

– palauttaa henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2020 lukion opinto-ohjaajan siten, että tehtävän määrärahat katetaan vähentämällä 24 300e alkuluokkatoiminnan laajentamisesta,

– perustaa (äänestys: JAA 5, EI 6) kokoaikainen harrastetoiminnan koordinaattorin tehtävä, jota varten siirretään määräraha 22 000 euroa toimialan muista kuluista,

– lisätä varhaiskasvatuspalveluihin yksityisten perhepäivähoitajien kuntalisän määräraha 22 000 euroa, sekä

– hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan osuuden (s. 61 – 90) yllä olevin muutoksin lukuunottamatta sivua s. 72

3. ympäristötoimialan (s. 91 – 111) osalta

– pyytää lisäselvityksen s. 98 Puisto ja peltoalueisiin liittyen 23.10. kokoukseen,

– täsmentää s. 93 ja 95 viittausta lisätäyttöalueen valitusprosessiin siten, että sulkeissa oleva teksti kuuluu ”lisätäyttöalueen käyttöönoton viivästyminen johtui valitusprosessista, joka on päättynyt”.

– palauttaa 20 000 euroa katuvaloihin siten, että katuvaloja ei sammuteta kesäksi.

– muuttaa s. 96 tekstin toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavaksi: ”Sekajätteen osalta selvitetään siirtymistä 1.10.2020 alkaen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja kuljetusten hankinnan valmistelemista kunnan ja Kiertokapula Oy:n yhteistyönä.”

– muuttaa maankäyttöön ja kaavoituksen tekstiä s. 104 ja 107 siten, että ”maanhankintaa jatketaan entistä aktiivisemmin (korvataan aktiivisesti) Klaukkalan ja Kirkonkylän alueilla”.

– hyväksyä toimialan henkilöstösuunnitelman täydennettynä tilakeskuksen rakennuttajainsinöörillä siihen liittyvin tarvittavin tekstimuutoksin sivuille 94 ja 100, sekä

– hyväksyä yllä olevin muutoksin ympäristötoimialan osuuden s. 91 – 111 lukuunottamatta sivuja 98 – 99,

4. hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelut (s. 111 – 114),

5. hyväksyä henkilöstösuunnitelman (s. 175 – 183) seuraavin muutoksin:

– palautettiin opinto-ohjaaja (lukio) vuodelle 2020,

– lisättiin kokoaikainen harrastetoiminnan koordinaattorin tehtävä 1.8.2020 lukien sekä

– hyväksyttiin rakennuttajainsinöörin lisäys.

6. hyväksyä tytäryhteisöt (s. 163 – 171) siten, että 23.10.2019 käsitellään hyväolo –kortista aiheutuneet muutokset sekä s. 172 TA2019 sarakkeen puuttuvat suoritteet.

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä 23.10.2019 klo 14:00 alkavassa kokouksessa.

Pispala poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry) kokouksesta s. 60 avustusmäärärahojen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

224§

VALTUUSTON PONSI –HYVÄOLO KORTIN KILPAILUNEUTRALITEETISTÄ

KÄSITTELY:

Hyvämäki esitti, että Kunnan tuki Hyväolo –kortin myynnille päättyy 31.12.2019 ja että kunta tukee tämän jälkeen vain eläkeläisten uintia. Esitystä kannatti Peltonen ja Handolin.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnan tuki Hyväolo –kortin myynnille päättyy 31.12.2019 ja että kunta tukee tämän jälkeen vain eläkeläisten uintia.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 29.10.2019.

 

Takaisin listaukseen