Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 16.3.2020

17.3.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

52§
Osallistuva budjetointi 2019, loppuraportti

Päätös:

Kunnanhallitus palautti asian valmisteltavaksi siten, että loppuraporteista käy tarkemmin ilmi vuonna 2019 määrärahaa saaneiden toiminta.

53§
Osallistuvan budjetoinnin määrärahan jako vuonna 2020

Käsittely:

Alpo Sailio ja Leni Pispala ilmoittivat esteellisyydestä osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta)

Päätös:

Kunnanhallitus

  1. päätti, että saatujen ehdotusten sekä ehdotusten kustannusarvioiden tarkastelun perusteella vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa ei järjestetä kuntalaisäänestystä.
  1. päätti jakaa vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin määrärahaa seuraavasti:
Ehdotus Ehdotuksen jättäjä Määräraha€
”Aktiivinen kylä on onnellinen kylä”

Teema: yhteisöllisyys.

Tapahtumajärjestämisen kustannuksiin (esim. valokuvakilpailun ja kävelykierroksen toteuttamiseen).

Rajamäen kyläyhdistys ry 500
Heikkarin eläkeläiskerho

Teema: yhteisöllisyys.

Heikkarin palvelutalon tiloissa järjestettävän matalan kynnyksen kerhon käynnistämiseen.

Nurmijärven Onnenkimpale ry. 500
LiikuntaSankarit liikuttavat lapsia ilmaiseksi

Teema: veljesmäinen kisailu.

Toiminnan ja tapahtumaosallistumisen kuluihin.

LiikuntaSankarit (12 nurmijärveläistä järjestöä) 2200
Seitsemän Veljeksen Cup

Teema: veljesmäinen kisailu.

Jalkapallon ”eri lajeista” koostuvan Seitsemän Veljeksen Cup -tapahtumasarjan järjestämiskuluihin.

Nurmijärven Jalkapalloseura 2000
Lintumetsän Eloilta 2020

Teema: yhteisöllisyys.

Kylätapahtuman tuottamiseen.

Lintumetsän alueen asukkaat ry 1500  
Iltatoritapahtumat Nurmijärven torilla

Teema: yhteisöllisyys.

Viihteellisten, kollektiivisten ja yhteisöllisten iltatoritapahtumien järjestämiseen.

yksityishenkilö 4000
Jämäten ja höristen joka nurkassa – selkokielistä lukemista yläkouluihin

Teema: lukutaidon edistäminen

Selkokielisten kirjojen hankintaan Nurmijärven kaikille yläkouluille.

yksityishenkilö (toteutus kouluilla) 4500
Teatterikirjoittamisen kurssi

Teema: yhteisöllisyys.

Nurmijärven Seitsemän veljestä 150-vuotta juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan käsikirjoituskurssin mainontaan ja materiaaleihin.

Teatteri Kvartetti ry 500
Maailma Kirkonkylässä

Teema: suvaitsevaisuus

Elokuisena lauantaina Kirkonkylän torilla ja muissa tapahtumapaikoissa järjestettävän tapahtuman järjestämiseen.

Nurmijärvi -19 1000
Seitsemän veljeksen saunasuunnistus

Teema: veljesmäinen kisailu.

Seitsemän veljeksen hengessä järjestettävän saunasuunnistuksen toteutukseen Palojoella.

Palojoen kyläyhdistys ry 3100
  1. päätti, että osallistuvan budjetoinnin määrärahan jakamisen ehtona on toiminta koronaviruksen sallimissa rajoissa.

Alpo Sailio ja Leni Pispala poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta) asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

 

58§
Nurmijärven pysäköintinormi

Päätös:

Kunnanhallitus päätti asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan pysäköintipaikkanormiston:

AO-alueet 2 ap / asunto

AR-alueet 1,5 ap / asunto

AK-alueet 1 ap / 70 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap / asunto

Liiketilat 1 ap / 30 k-m2

Toimistotilat 1 ap / 50 k-m2

Pysäköintinormia käytetään asemakaavoissa periaatteellisena lähtökohtana, josta on mahdollista poiketa perustellusta syystä. Vuokra-asunnot eivät ole perusteltu syy pysäköintinormistosta poikkeamiseen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

60 §
Aloite nuorisovaltuuston edustusoikeudesta kunnanhallitukseen

Päätös:

Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun siten, että tarkastellaan laajemmin vaikuttajatoimielimien roolia kunnanhallitustyöskentelyssä.

 

62 §
Kunnanhallituksen nimeämät yhteisöedustukset vuodelle 2020

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että Onnenkimpale ry:n hallituksessa Leni Pispalan varajäsen on Sari Forsström,
minkä lisäksi liitteen taulukosta poistetaan ”tai hänen valtuuttamansa” –valtuutukset ja todetaan teknisenä korjauksena Himasella tarkoitettavan Pasi Himasta.

 

67 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että kunnanhallitus lisäksi merkitsi tiedoksi 18.3.2020 USO-teemaseminaarin peruuntumisen.

 

68 §
Kehitys ja keskusteluasiat

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli 2) yksityistieasioista sekä 3) hallintojohtajan toimenkuvan sisällöstä.

 

70 §

Päätösvallan siirtäminen kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille koronavirusepidemian varautumiseen liittyvien toimien, hankintavaltuuksien osalta ja hallintosäännön muutos.

Käsittely:

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että

  • selostusosaan lisätään kappale ”Kuntalain 90 §:n 3 a ja e -kohdan nojalla hallintosäännössä annetaan määräykset valtuuston kokousmenettelystä ja kokouksiin osallistumisesta. Kuntalain 14 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön 2 §:n ja kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta.”
  • otsikon loppuun lisätään ”ja hallintosäännön muutos.”, sekä
  • esitykseen lisätään kohtaKunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa muutosta hallintosääntöön siten, että tästä määräyksestä tulee uusi kohta 91 § b.

”91 b

Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

 

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa käytetään sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. muuten sovelletaan hallintosäännön 84 §:ää kokouskutsusta.”

Päätös:

Muutetun esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Takaisin listaukseen