Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 15.6.2020

16.6.2020

Kunnanhallituksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

140 §
Maankäytön tavoiteohjelma 2020

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen mukaisen maankäytön tavoiteohjelman 2020 seuraavin muutoksin

  • lisätään luku 2.1. maanhankinta, joka kuuluu ”Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset.”
  • poistetaan luvun 1.2. kolmas kappale ”Mikäli luovutustulo on saman suuruinen…”
  • tehdään tekninen korjaus 3.1. luvun ensimmäiseen lauseeseen (edistäminen -> edistetään) ”Koreissa olevien kohteiden asemakaavoitusta edistetään erilaisin tontintuotantoketjun toimenpitein, kuten…”
  • poistetaan kori 1 A kohta :n kursiivilla oleva lause ”Kaavan laatimisen valmistelu siten, että alue on otettavissa käyttöön Heinoja I:n alueen valmistuttua” ja lisätään sana Heinoja II, (Heinoja II ja III)
  • muuttaa 1. luvun ”MATA, mikä se on?” 5. kappaleen toinen lause siten, että ”Ensimmäinen versio painottuu asemakaava-alueiden asuntoalueisiin ja jatkossa elinkeinoalueet ja haja-asutusalueet – otetaan mukaan. ”

148 §
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi Riina Mattilan varsinaiseksi ja Jari Oksan varaedustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 30.6.2020.

Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

150 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, minkä lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Fimean Nurmijärven 4. apteekkiluvan myöntämispäätöksen.

151 §
Kehitys ja keskusteluasiat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, kunnanhallitus kävi keskustelua Keusoten palveluverkkosuunnitelmasta ja päätti yksimielisesti tehdä seuraavan lausuman

”Nurmijärven kunnanhallitus lausuu kannanottonaan Keusoten palveluverkkosuunnitelmasta:

Keusoten tuottamat palvelut tulevat olemaan suurten muutosten alla tulevien vuosien ja ennemminkin vuosikymmenten aikana, katse on pitkälle tulevaisuuteen.

Sähköiset palvelut kaikille kuntalaisille omaan terveyteen liittyvissä kysymyksissä ovat vielä sellaisessa kehityksen vaiheessa, että oli kyse sitten terveysasema-, ikääntyneiden tai perhekeskuspalveluista, fyysisiä käyntejä kaikissa palveluissa, kaikille ikäryhmille tarvitaan vielä merkittävässä määrin pitkän aikaa. Liikkuvien ja sähköisten palveluiden kehittyessä, lisääntyessä ja vakiintuessa fyysisten käyntien määrä mitä suurimmalla todennäköisyydellä vähenee. Se vaikuttaa varmasti tilatarpeisiin pitkällä aikavälillä.

Ennen kuin uudet palvelut ja palvelumuodot on testattu, käytössä, varmistettu niiden saavuttavan kaikki ikäryhmät ja vakiinnutettu mitään Keusoten alueen terveysasemia ei voida sulkea. Keusoten omistajakuntien ja -kaupunkien asukkaiden terveyttä ja palveluiden saatavuutta ei saa vaarantaa. Jos toimipaikkojen vähentäminen nousee palveluiden kehitystyössä säästö- ja tehostamistoimeksi, kaavailuista ja suunnitelmista tulee viipymättä selvittää paikalliset olot huolella ja keskustella ko. omistajakunnan kanssa, jonka alueen toimipaikkojen supistamisesta on kyse.

Nurmijärven kunnanhallitus vaatii tämän pidettäväksi itsestään selvänä palveluverkon suunnittelu- ja kehittämislähtökohtana.”

 

Takaisin listaukseen