Ajankohtaista

Aleksia, Alkuluokka, Koronavirus, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Terveys

Koulutyön järjestäminen 14.5. alkaen: käytäntöjä ja ohjeita

8.5.2020

Perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat osallistuvat omassa koulussa järjestettävään lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen ja opetusta jatketaan lukuvuoden päättymiseen 30.5.2020 asti. Nurmijärven kunnan perusopetuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita, joilla varmistetaan opetuksen ja koulutyön turvallinen järjestäminen ja tartuntojen välttäminen.

Oppilaat saapuvat kouluun torstaina 14.5. lukujärjestyksen mukaisesti

Aikavälillä 14.-27.5. noudatetaan lukujärjestyksen mukaisia koulun aloitus- ja päättymisaikoja. Aikavälillä 28.-29.5. koulu päättyy kaikilla oppilailla klo 12. Lukuvuoden päättymispäivä 30.5. on vähintään 60 minuutin mittainen. Koulutyön aloitukseen ja aikatauluihin liittyvät käytännöt tiedotetaan kouluittain.

Koulupäivän aikana opiskeltavat oppiaineet sekä oppituntien pituus ja välituntien ajankohdat saattavat poiketa lukujärjestyksessä ilmoitetusta. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että eri oppilasryhmät pysyvät koulupäivän aikana erillään toisistaan.

Oppilaat opiskelevat omissa ryhmissä ja omassa opetustilassa koko koulupäivän ajan

Oppilasryhmiin ei tehdä muutoksia eli ryhmät/luokat ovat samat kuin ennen poikkeustilannetta.

Vuosiluokilla 1-6 ryhmä/luokka pysyy koko koulupäivän ajan samassa tilassa oman opettajan kanssa. Lisäksi ryhmässä saattaa toimia kyseiselle ryhmälle osoitettuna toinen opettaja ja/tai koulunkäynnin ohjaaja. Myös erityisopettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö ovat tarvittaessa oppilaiden ja opetusryhmien tukena. Alkuluokkien esiopetuksen oppilaat opiskelevat omana ryhmänä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Alkuluokkien 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat opiskelevat omana ryhmänä luokanopettajan kanssa.

Vuosiluokilla 7-9 ryhmä/luokka pysyy pääsääntöisesti koko koulupäivän samassa tilassa ja opettajat vaihtuvat opetettavan oppiaineen mukaisesti. Lisäksi ryhmässä saattaa toimia kyseiselle ryhmälle osoitettuna koulunkäynnin ohjaaja. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä muuttuu, jos opetusta ei muuten saada järjestettyä. Mikäli eri opetusryhmiä yhdistetään jossain oppiaineessa, huolehditaan ryhmän väljyydestä ja oppilaiden välisistä etäisyyksistä. Erityisopettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö ovat tarvittaessa oppilaiden ja opetusryhmien tukena.

Oppiaineissa, joiden opetusryhmissä on eri koulujen oppilaita, ei järjestetä opetusta. Tällaisia oppiaineita ovat vuosiluokkien 4-6 A2-kieli sekä kaikkien vuosiluokkien ortodoksiuskonto ja katolinen uskonto. Edellä mainittujen oppiaineiden osalta oppilaiden lukujärjestys muuttuu. Muutoksista tiedotetaan kouluittain.

Oppilaat ruokailevat omassa ryhmässä

Kouluruokailu järjestetään joko ryhmän omassa luokassa tai porrastetusti koulun ruokalassa. Oppilasryhmät pidetään ruokailussa erillään toisistaan. Ruuat annostellaan oppilaille. Tarkemmat ruokailukäytännöt päätetään ja tiedotetaan kouluittain.

Oppilaiden virkistäytymisestä huolehditaan opiskelun lomassa

Välitunnit pidetään oman opettajan johdolla ja valvonnassa, ryhmän oman aikataulun mukaisesti. Välitunnit porrastamalla huolehditaan, että oppilaat eivät ole välituntien aikana tekemisissä muiden ryhmien oppilaiden kanssa ja saman ryhmän oppilaiden välinen väljyys säilyy.

Koulukuljetuksista vastaava tiimi selvittää oppilaiden kuljetustarpeen

Nurmijärven kunnan koulukuljetuksista vastaava tiimi on yhteydessä maksuttomaan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajiin koulukuljetuksiin liittyvien järjestelyiden osalta. Oppilaan poissaoloihin liittyvät koulukuljetusten peruutukset tehdään normaalin käytännön mukaisesti Kouluun.fi-palvelun kautta.

Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen

Iltapäivätoiminnassa kuluvana lukuvuonna mukana olleiden lasten huoltajia pyydetään ilmoittamaan, osallistuuko lapsi toimintaan myös 14.5. alkaen. Ilmoitus tehdään lapsen omaan iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.

Hygieniasta ja väljyydestä huolehtimalla varmistetaan turvallinen kouluympäristö

Hygieniasta huolehditaan koulupäivän aikana viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaat perehtyvät opettajan johdolla koulutyön turvallisuutta tukeviin käytäntöihin ja ohjeisiin heti koulutyön alkaessa 14.5.

Sairaana ei saa tulla kouluun. Sairastumisesta ilmoitetaan mahdollisimman pian oppilaan opettajalle tai luokanvalvojalle Wilman välityksellä (Ilmoita poissaolosta -toiminto).

Asianmukainen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu on tehokkain tapa ylläpitää oppilaiden terveyttä ja välttää tartuntoja. Kouluissa on käytössä myös desinfioivia käsihuuhteita.

Eri oppilasryhmien välisiä kohtaamisia vältetään. Oppilasryhmän sisällä huolehditaan riittävästä väljyydestä mm. järjestämällä opiskelutiloja, siirtämällä suurimpia ryhmiä isompiin tiloihin ja opiskelemalla ulkona.

Oppilaat käyttävät opiskelussa omia välineitään ja yhteisten välineiden käyttöä pyritään välttämään. Mikäli yhteisten välineiden käyttö on opiskelun kannalta välttämätöntä, koulu huolehtii välineiden puhdistuksesta jokaisen käyttökerran jälkeen.

Poissaoloa koulutyöstä voi anoa Wilman poissaolohakemuksella

Pidempien poissaolojen anomiseen tarkoitettu poissaolohakemus löytyy Wilmasta, osiosta Hakemukset ja päätökset (linkki Tee uusi hakemus). Osio on käytössä vain Wilman selainversiossa (ei mobiilisovelluksessa).

Pidempää poissaoloa tulisi anoa hyvissä ajoin, jotta anomuksen käsittelyyn jää aikaa ja poissaoloon liittyvät järjestelyt ehditään tehdä ennen poissaoloa. Aikaväliä 14.–30.5.2020 koskevia poissaolohakemuksia otetaan edelleen vastaan. Hakemukseen kirjataan aina perustelut poissaololle. Hakemukseen ei liitetä, eikä kouluun toimiteta lääkärintodistuksia.

Koulut tiedottavat omista järjestelyistään ja käytänteistään ennen 14.5. Seuraava kunnan yhteinen tiedote lähetetään huoltajille 11.5. alkavalla viikolla.

Hyvää viikonloppua ja tsemppiä lukuvuoden loppuun!

Kati Luostarinen, opetuspäällikkö
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

Takaisin listaukseen