Harjulan koulu  

Tervetuloa Harjulan kouluun!

Syksyllä 2019 koulussamme aloittaa koulunkäynnin 42 ekaluokkalaista. Yhteensä koulussamme on 247 oppilasta.

Harjulan koulun tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, rauhallisen ja kannustavan oppimisympäristön sekä vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta perusopetusta turvallisessa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä oppimisympäristössä. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa, sisäiseen yrittäjyyteen sekä kodin ja koulun väliseen hyvään oppilasta tukevaan yhteistyöhön.

Harjulan koulussa pidetään hyvinvointia oppimistulosten edellytyksenä. Hyvinvoinnin mahdollistamiseksi halutaan panostaa osallisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä oppilaiden merkityksellisyyden kokemusta, mahdollistaa oppilaille tilanteita, joissa he voivat hyödyntää vahvuuksiaan todellisissa tilanteissa, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä koulumotivaatiota. Harjulassa halutaan lapsen ymmärtävän oman merkityksensä maailmassa ja yhteisössä. Lisäksi yhteistyö huoltajien kanssa ja heidän osallistaminen koulun toimintaan lisää ymmärrystä nykykoulusta.

Harjulan koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden laaja-alaista osaamista ja ydintaitoja. Ydintaitoja ovat itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, tiimitaidot, globaali kansalaisuus, luovuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kriittinen ajattelu. Taitoja harjoitellaan osana koulutyötä ja niitä arvioidaan säännöllisesti.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat itseohjautuvaa ja tavoitteellista oppimista ikä- ja kehitystaso huomioiden. Opetuksessa toteutetaan aktivoivia opetus- ja oppimismenetelmiä, kuten tekemällä oppiminen, toiminnallinen oppiminen ja luokkatilan ulkopuolella oppiminen. Opetus tukee tieto- ja viestintäteknologisten taitojen ja tiedonhallintataitojen oppimista: tiedonhankintaa, kriittistä käsittelyä ja soveltamista. Tavoitteena on myös vertaisoppiminen ja oppilaslähtöisyys esim. digiagenttitoiminnan jatkaminen koulun arjessa.

Harjulan koulun yksi tärkeä tavoite on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen; koulun ja Nurmijärven kunnan kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon kehittäjänä.

Hyvä lukuvuosi syntyy yhteistyöstä. Toivon, että tänäkin lukuvuonna saamme tehdä aktiivista ja dialogista yhteistyötä kotien kanssa. Kaikesta ei tarvitse aina olla samaa mieltä. Pääasia on, että meillä on yhteinen suunta ja tavoite ja suhtaudumme erimielisyyksiinkin rakentavasti. Teemme työtämme lasten parhaaksi - niin kotona kuin koulussa. Kun yhteistyö kodin ja koulun välillä pelaa, suurin voittaja on oppilas!

Uskon, että tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Harjulan kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2019-2020 kaikille.

Terveisin,

Mauri Aalto

rehtori