Harjulan koulu  

Tervetuloa Harjulan kouluun!

Syksyllä 2017 koulussamme aloittaa koulunkäynnin 33 ekaluokkalaista. Yhteensä koulussamme on 237 oppilasta.

Harjulan koulun tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, rauhallisen ja kannustavan oppimisympäristön sekä vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta perusopetusta turvallisessa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä oppimisympäristössä. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa, sisäiseen yrittäjyyteen sekä kodin ja koulun väliseen hyvään oppilasta tukevaan yhteistyöhön.

Harjulan koulun oppimisessa ja opetuksessa tavoitteena on auttaa oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin luottaminen lisäävät oppimismotivaatiota ja halua kehittyä oppimisen haasteiden edessä. Koulu tukee vahvuuksien kehittymistä kannustavalla ohjauksella ja palautteella. Oppimisen painopisteinä ovat oppimiskokonaisuuksien hallinta, oppilaan oman ajattelun tukeminen sekä kyky käsitellä tietoa lähdekohtaisesti, kriittisesti ja rakentavasti.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat itseohjautuvaa ja tavoitteellista oppimista ikä- ja kehitystaso huomioiden. Oppilaat työskentelevät itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä. Opetuksessa toteutetaan aktivoivia opetus- ja oppimismenetelmiä, kuten tekemällä oppiminen, toiminnallinen oppiminen ja luokkatilan ulkopuolella oppiminen. Opetus tukee tieto- ja viestintäteknologisten taitojen ja tiedonhallintataitojen oppimista: tiedonhankintaa, kriittistä käsittelyä ja soveltamista.  

Harjulan koulun yksi tärkeä tavoite on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen; koulun ja Nurmijärven kunnan kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon kehittäjänä.

Kansalaisvaikuttamisen taitoja oppilaat opettelevat oppilaskunnassa, joka toimii  koulussamme vireänä.

Hyvä lukuvuosi syntyy yhteistyöstä. Toivon, että tänäkin lukuvuonna saamme tehdä aktiivista ja dialogista yhteistyötä kotien kanssa. Kaikesta ei tarvitse aina olla samaa mieltä. Pääasia on, että meillä on yhteinen suunta ja tavoite ja suhtaudumme erimielisyyksiinkin rakentavasti. Teemme työtämme lasten parhaaksi - niin kotona kuin koulussa. Kun yhteistyö kodin ja koulun välillä pelaa, suurin voittaja on oppilas!

Uskon, että tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Harjulan kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2017-2018 kaikille.

Terveisin,

Mauri Aalto

rehtori