Perttulan Vesiosuuskunta

Perttulan vesiosuuskunnan verkosto kattaa reilut 200 asuttua kiinteistöä. Alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa kolmessa vaiheessa yhteensä yli 11 km.


Lopentien varteen Kuusihaantiestä Röykän suuntaan on valmistunut 1,4 km uutta vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoa.

Suunnitelmakuvat:

5795-1 Asemapiirustus

5795-2 Asemapiirustus


PERTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE

Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (os. Keskustie 2 B) oli vesihuoltolain (No: 119/2001) 8 § mukaisesti oli julkisesti nähtävillä  24.4.2014 – 26.5.2014 välisenä aikana seuraava toiminta-alue ehdotus: Perttulan vesiosuuskunnan toiminta alue, piir. nrot: 5801/1-4

Toiminta-alue-ehdotus on hyväksytty alla olevan mukaisesti kunnanhallituksessa 23.6.2014 / 200 §. Hallinto-oikeus 6.11.2015 15/0942/5 pitänyt voimassa Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksen. Kunnanhallituksen päätös Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueesta on saanut lainvoiman 8.12.2015.

5801-1 Metsähaka-Sahamäki

5801-2 Uotila

5801-3 Mikkolanmäki-Lopentie

5801-4 Kurrinkaari

 

Toiminta-alue ja tilastollinen taajama (koko 16 Mt)

 

Vesihuoltolaissa säädetään kiinteistön liittämisesta vesihuoltolaitoksen verkostoon seuraavaa:

10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

 

Huomioitavaa on, että ennen 1.9.2014 hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy vuoden 2018 loppuun asti aikaisemman VHL 10 §:n mukaisesti. Yllä on esitetty nimenomaan Perttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta kuvaava vesihuoltolain 10 § koskien kiinteistöjen liittämisvelvollisuutta.

 


Katso lisää tietoa Perttulan vesiosuuskunnasta Perttulan Vesiosuuskunnan sivuilta