Asumisen lietteet

pönttö

Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Jätekaivot on tyhjennettävä vähintään vuosittain ja käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet on kuljetettava kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Kunnan tehtävänä on ylläpitää rekisteriä kiinteistöjen jätehuoltojärjestelmistä ja lietteenkuljetussopimuksista. 

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen jätevedet ovat talousjätevesiä keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta, pyykinpesusta ja käymälästä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena on suojella pinta- ja pohjavesien laatua sekä ympäristöä. Haja-asutusalueelta pääsevät jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisen omaa lähiympäristöä. Maahan johdettaessa, ne kulkeutuvat vesistöihin ja maakerrosten läpi pohjaveteen. Maahan imeytyessään jätevedet voivat pilata alueen pohja- tai kaivoveden. Vesistöön johdettaessa jätevedet kulkeutuvat pieniä ojia pitkin suurempiin vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä ja veden laadun heikentymistä. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja.

Nurmijärven jätehuoltomääräys velvoittaa kiinteistön haltijaa käsittelemään jätevedet siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaan jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, josta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (157/2017).

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 157/2017

Jätevesijärjestelmät

Haja-asutusalueella vaihtoehtoisia jätevesijärjestelmiä ovat saostussäiliö, umpisäiliö, maahanimeyttämö, maasuodattamo tai pienpuhdistamo. Jätevesien puhdistusmenetelmää valittaessa on hyvä käyttää asiantuntevaa suunnittelua, jotta puhdistusjärjestelmä olisi juuri omalle kiinteistölle oikein mitoitettu ja toimivin.

Jätevesiopas

Kesämökin jätevesiopas

Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaan siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmien lietteet on kuljetettava ja käsiteltävä siten kuin siitä säädetään jätelaissa tai sen nojalla. Nurmijärven kunnassa lietteen poisviennistä huolehtii ja vastaa kiinteistön haltija kilpailuttamalla lietekuljetusyritykset. Käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet on kuljetettava kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jollei niitä voida käsitellä vaarattomaksi kiinteistöllä ympäristöluvan tai terveydensuojeluviranomaisen määräysten mukaisesti.

Vanhentuneen jätevesijärjestelmän voi uusia kiinteistökohtaisesti, mutta tiiviisti rakennetulla haja-asutusalueella useamman kiinteistön yhteinen järjestelmä on sekä edullisempi että toimivampi ratkaisu. Kiinteistöt voivat perustaa vesiosuuskunnan, joka rakennuttaa yleensä sekä viemäri- että vesijohtoverkoston. Vesijohtoverkoston myötä päästään eroon mahdollisista kaivoveden riittävyys- ja laatuongelmista. Vesiosuuskuntien vedenjakelu ja jätevesien käsittely toteutetaan ostamalla ne palveluna Nurmijärven Vedeltä tai naapurikuntien vesihuoltolaitoksilta. Vesiosuuskunta liittää omat vesi- ja viemäriverkostonsa esimerkiksi Nurmijärven Veden verkostoihin.

Haja-asutuksen vesihuolto Nurmijärvellä

Nurmijärven ympäristönsuojelumääräykset

Haja-asutuksen jätevesineuvontaraportti 2011-2017


Siirtymäaika pidentyi 31.10.2019 asti

Uudet hajajätevesisäännökset tulivat voimaan huhtikuussa 2017. Sen myötä kolme neljäsosaa kiinteistöistä vapautui määräaikaan sidotusta kunnostusvelvoitteesta. Ulkohuussi eli kuivakäymälä ja kantovesi vapauttavat yleensä velvoitteista. Myös ikävapautus on edelleen voimassa.

Tiukemmat määräykset koskevat vain kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle 100 metrin päässä vesistöstä tai esimerkiksi pohjavesialueesta. Näiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Yli sadan metrin päässä rannasta seisovien kiinteistöjen pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä, kuten talousjätevesijärjestelmän uusiminen, vesikäymälän rakentaminen tai muu iso remontti. Määräpäivää ei ole asetettu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 31. lokakuuta 2019 asti. Perusteena siirtymäajan pidentämiselle on arviot siitä, että kaikki kiinteistöt eivät ehtisi toteuttaa edellytettyjä parantamistoimenpiteitä.