Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, joka esittää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin, kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin tai virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin.

Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava) esim. taajamittain, kylittäin tai ranta-alueille.

Yleiskaavoituksesta vastaa elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen yleiskaavatiimi.

Yleiskaavat käsitellään elinvoimalautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

  Ajankohtaista

Kirkonkylän osayleiskaava

Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaava-alueen rajaus.

Palojoen osayleiskaava

Kunnanhallitus on 13.2.2017 § 36 hyväksynyt Palojoen osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-30.3.2017.

Klaukkalan osayleiskaava

Klaukkalan osayleiskaava on tullut voimaan 13.9.2017.