Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentami­seen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennusluvan hakeminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 §

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Huolellisesti täytetty lupahakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan lupakäsittelyä varten.

Hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena. Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja tai haltija. Jos heitä on useita, on kaikkien allekirjoitettava hakemus.

Rakennuslupahakemuslomake

Pääsuunnittelijan lomake

Jatkoaikahakemus

Väestörekisterikeskuksen tilastolomakkeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 147 §

 • RH 1-lomake täytetään jokaisesta uudisrakennuksesta, laajennuksesta ja muutostyöstä
 • RH 2-lomake täytetään jokaisesta rakennuksesta, johon tulee enemmän kuin yksi asunto tai asuntoihin tehdään muutoksia
 • RH 3 ja RH 4-lomakkeet täytetään voimassa olevaan lupaan kohdistuvissa muutoksissa

Väestörekisterikeskuksen lomakkeita löytyy www.suomi.fi -palvelusta

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (enintään 3 kuukautta vanha)

 • Lainhuutotodistus, mikäli hakijalla on lainhuuto kiinteistöön. Todistus on maksullinen ja sen saa kaavoituksen asiakaspalvelusta, Keskustie 2 B puh. 040 317 2394 ja 040 317 2350

Muissa tapauksissa:

 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuutotodistus.
 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta ja vuokranantajan lainhuutotodistus.

Rakennuspaikan sijainnin osoittava karttaote (enintään 3 kuukautta vanha)

 • Asemakaava-alueella, kaavaote kaavamäärä­yksineen.

Asiakirjat ovat maksullisia ja niitä voi tilata kaavoituksen asiakaspalvelusta Keskustie 2 B, puh. 040 317 2394 ja 040 317 2350

Pääpiirustukset

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, joissa on suunnittelijan allekirjoitus.

Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija (Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 §). Lupahakemuksessa tulee olla hankkeen pääsuunnittelijan allekirjoitus ja yhteystiedot.

Pää-, rakennus- ja erityissuunnittelijan on oltava päteviä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §).

Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustukset. Piirustukset tulee laatia Ympäristöministeriön asetuksen, rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä edellyttämässä laajuudessa.

Ohjeita piirustusten laadintaan (125,84 kt)

Sähkölaitoksen lausunto

Sähkölaitos antaessaan lausunnon, saa tiedon rakennushankkeesta ja voi omissa suunnitelmissaan varautua sähkön toimittamiseen. Lausuntoa varten tulee sähkölaitokselle toimittaa asemapiirros ja karttaote. Sähkölaitoksen leimaama karttaote tai asemapiirros tulee liittää lupahakemukseen.

Kunnallisteknillinen ilmoitus

Asemakaava-alueella:

 • Kunnallistekniikan suunnittelun antama kunnallistekniikan liittämiskohtailmoitus (korkeusilmoitus), vesi-, viemäri- ja kadun/tien korkeustietoineen. Kunnallistekniikan liittämiskohtailmoitus on maksullinen ja se tulee tilata hyvissä ajoin ennen suunnittelun aloittamista. Lisätietoja löydät täältä.
 • Lisätietoja vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä löydät täältä.

Kaava-alueen ulkopuolella:

 • Suunnitelma jätevesien käsittelystä, jonka on laatinut esim. FISE- tai vastaavan pätevyyden omaava suunnittelija.

Jätevesien käsittely kiinteistöllä liite lomake 

 • Selvitys talousvesikaivon rakentamisesta

Selvitys talousvesikaivosta rakennuslupaa varten  

Selvitys maalämpökaivosta

Lämpökaivon suunnittelulomake

Naapureiden kuuleminen

 • selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
 • suunnitellusta rakentamisesta on tiedotettava myös rakennuspaikalle asetetulla tiedotteella

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostumus

Muut liitteet

Muina liitteinä tulee kysymykseen:

 • valtakirja
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • lainvoimaisuustodistuksella varustettu suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös alkuperäisenä
 • muut luvan myöntämiseen vaikuttavat sopimukset ym.
 • maaperäselvitys (asemakaava-alueen ulkopuolella) rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.
 • valtion tiehallinnon antama tieliittymälupa liittymän tekemiseksi rakennuspaikalle valtion kunnossa pitämältä yleiseltä tieltä
 • energiaselvitys
 • kosteudenhallintaselvitys