Katselmukset

Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennusluvassa vaaditut katselmukset pyydetään ajallaan. Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennustyön vastaava työnjohtaja on velvollinen olemaan katselmuksessa läsnä.
KVV- työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyön edetessä vesilaitoksen suorittamat KVV-tarkastukset suoritetaan ajallaan.

Rakennustyötä koskevat katselmuspyynnöt tehdään puhelimitse rakennusvalvontaan:

Janne Almgrén
tarkastusrakennusmestari
Puh. 040 317 4215

Vesi-ja viemäröintityötä (KVV) koskevat katselmuspyynnöt tehdään puhelimitse vesilaitokselle:

Jarno Laakso
LVI-teknikko
Puh. 040 3172317

Tilausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat tiedot

  • rakennusluvan numero
  • rakennuspaikan sijainti
  • kaava-alue/kylä
  • kortteli/tila
  • rp/RN:o
  • rakennuspaikan osoite ja omistaja.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen detaljikaava-alueella

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava kiinteistö- ja mittaustoimesta rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen. Ennen rakennuspaikalla suoritettavaa mittausta tulee rakentajan poistaa rakennuspohjan alta puusto, mahdolliset rakennustarvikkeet sekä purettavaksi tarkoitetut vanhat rakennukset tms. mittaustyötä vaikeuttavat esteet. Rajalinjat tulee myös pitää esteistä vapaana.

Sijaintikatselmus detaljikaava-alueella

Kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut, tilataan mittaustyö puhelimitse:

Erkki Kotilainen
mittausteknikko
Puh. 040 317 4736

 

Kari Jumppanen
maanmittausteknikko
Puh. 040 317 2369

 

Rakennustyön aloitus 

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (MRL 149 c §).

Rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset

Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä rakennustyön vastaava työnjohtaja ovat velvollisia olemaan katselmuksessa läsnä.

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla ennen rakentamisen aloittamista, kun rakennuksen paikka on merkitty ja tulevan/ tulevien rakennusten lattiapinnan korko on merkitty selvästi rakennuspaikalle. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai vastaava työnjohtaja sopii aloituskokouksen ajankohdan. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokousmuistio 

Pohjakatselmus

Kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty. Katselmuksessa oltava pohjatutkimus nähtävillä. Pohjakatselmus voidaan pitää aloituskokouksen yhteydessä.

Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet on tehty ja ovat näkyvissä eikä sisävalmistelu-töihin ole ryhdytty. Katselmuksessa oltava rakennesuunnitelmat nähtävillä.

Käyttöönottokatselmus

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista. Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja (kaikkien käyttöön otettavien rakennusten osalta) tulee olla laadittuna ennen käyttöönottokatselmusta.

Loppukatselmus

Suoritetaan, kun rakennus on pihamaineen ja istutuksineen valmis sekä rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot on täytetty ja kaikki katselmukset hyväksytysti suoritettu. Käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Tarkastusasiakirjan yhteenveto/vastaavan työnjohtajan tarkastuslista luovutetaan loppukatselmusta tekevälle tarkastajalle, joka toimittaa sen rakennusvalvontaan. Katselmuksessa oltava nähtävillä lupa-asiakirjat (pääpiirustukset ja lupapäätös).

Jätevesienkäsittelyjärjestelmä

Kaava-alueiden ulkopuolella rakennettavien jätevesienkäsittelyjärjestelmien käyttöönotto ja tarkastus jätevesilausunnon mukaisesti.

Asiakirjojen säilytys

Kaikki rakentamiseen liittyvät asiakirjat, lupapäätös, -piirustukset, katselmuspöytäkirjat, rakennustyön tarkastusasiakirja jne. säilyvät parhaiten rakennusaikaisia ja tulevia tarpeita varten omassa kansiossaan. Rakennusaikana asiakirjojen tulee olla saatavilla rakennuspaikalla, niitä tarvittaessa. Rakennuksen valmistuttua kiinteistön omistaja tallentaa asiakirjat. Kiinteistön omistajan vaihdoksen yhteydessä asiakirjat tulee luovuttaa uudelle omistajalle.