Maisematyöluvat ja puunkaadot

Maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen tarvitaan lain ja kaavoituksen määräämillä alueilla maisematyölupa (Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §). Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi puiden kaato, kaivaminen, louhiminen tai muu näihin verrattava.

Rakentamattoman tontin puunkaato kannattaa tehdä vasta sitten, kun rakennussuunnitelmat ovat olemassa, sillä rakennusluvan nojalla tehtävään puunkaatoon ei tarvita maisematyölupaa.

Vaaralliset puut saa kaataa ilman lupakäsittelyä, jos on välitön vaara että ne aiheuttavat vaurioita tai henkilövahinkoja. Kaadosta tulee ilmoittaa kunnalle pikimmiten (yhteystiedot alla). Maanomistajan tulee myös pystyä tarvittaessa esittämään todiste siitä, että kaadetut puut aiheuttivat välittömän vaaran.

Milloin tarvitsen maisematyöluvan?

Lupa tarvitaan

 • Asemakaava-alueella tai rakennuskiellon alaisella alueella 
  • Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
  • Puiden kaatamiseen
  • Muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen
 • Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

Lupaa ei tarvita 

 • Jos hanke on tarpeellinen yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi
 • Jos hanke on myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukainen
 • Jos hanke on vaikutuksiltaan vähäinen (maantäytön, kaivamisen ja louhimisen osalta hakijan omalla vastuulla oleva arvio, puunkaadon osalta 1-5 puuta on vähäinen, elleivät puut ole erityisen vanhoja tai sijaitse näkyvällä paikalla)
 • Jos hanke on yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan perustuva

Maa-aineksen ottaminen

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslupa (Maa-aineslaki (555/1981)).

Maisematyöluvan hakeminen

 1. Lataa ja täytä hakemus (linkki) tai tee vapaamuotoinen hakemus, jossa on valmista hakemuskaavakatte vastaavat tiedot. 
 2. Kuule naapureita tai pyydä kuntaa suorittamaan kuuleminen (maksullista)
 3. Kokoa hakemuksen liitteet
 4. Toimita hakemus joko sähköpostitse:   tai  postitse: Nurmijärven kunta, Ympäristötoimialan kirjaamo, PL 37 01901 Nurmijärvi.

Naapureiden kuuleminen

Hankkeesta kuullaan naapureita siltä osin kuin se on tarpeen. Yleensä esimerkiksi puunkaadoissa rajanaapurit riittävät. Jos puut sijaitsevat tien lähellä, on hyvä kuulla myös tien toisella puolella asuvia naapureita.

Hakemuksen liitteet

Liitteet eivät ole pakollisia, mutta ne nopeuttavat hakemuksen käsittelyä. Hakemukseen voi liittää alla esitettyjen lisäksi myös muita hyödyllisiä dokumentteja hankkeen luonteesta riippuen.

 • Selvitys toimenpidepaikan naapurien kuulemisesta allekirjoituksineen voi olla osana hakemusta tai tarpeen mukaan myös erillisenä liitteenä
 • Tarvittaessa asemapiirros ja leikkauspiirroksia, joista selviää aiottu toimenpide. Puunkaadon tapauksessa olisi hyvä olla asemapiirros, josta selviävät kaadettavien puiden sijainnit ja tontille jäävät puut. Usein käsin piirretyt luonnokset riittävät.
 • Kartta, johon on merkitty kuullut naapurit. Käsin piirretty luonnoskin riittää.
 • Asunto-osakeyhtiön hallituksen päätös, jos hakijana on As Oy
 • Valtakirja, jos hakija on eri kuin omistaja
 • Valokuvia sekä muita mahdollisia lisätietoja

Hinnat

Maisematyölupien ja naapurien kuulemisten hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaisia. Linkki. Maisematyöluvat sivu 3.

Lataa maisematyölupahakemus

Lisätietoja

Juha Kanniainen
kaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2364