Roosankuja II

Klaukkalassa sijaitsevan korttelin 3469 tontin 7 asemakaavaa muutetaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,21 ha. Kaava-alue sijaitsee korttelissa, joka rajautuu Roosankujaan, Kirinkujaan, Takapellontiehen ja alueen länsipuolella kulkevaan Klaukkalantiehen.

Asemakaavan muutoksella tontti jaetaan kahdeksi AO-2 -tontiksi. Kaavamuutoksella poistetaan myös toteutumaton ja tarpeettomaksi nähty kevyenliikenteen yhteysvaraus. Asemakaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta Klaukkalan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt 17.4.2019 § 30 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.-16.5.2019.  

 

Lisätietoja:

Juha Kanniainen
kaavasuunnittelija
Puh. 040 317 2364