Luhtajoentie-Havumäentie

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa osayleiskaavassa esitetyn ohikulkutien liittymän ja tieyhteyksien rakentaminen. Tieyhteydet esitetään Mäntysalon ohikulkutieltä asuinalueelle sekä Viirinlaakson suuntaan. Loppuosa tieyhteydestä Viirinlaaksoon tehdään toisella kaavalla. Kaavan alustava rajaus perustuu Klaukkalan osayleiskaavassa esitettyyn tielinjaukseen ja tarkentuu suunnittelun aikana selvityksiin perustuen. Asemakaavan yhteydessä selvitetään mahdollisuudet maamassojen läjitykseen ja välivarastointiin.

  • 23.1.2018: Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta (§ 3) päätti ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi. Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.2.2018 alkaen.
  • 25.6.2018: Kunnanhallitus (§ 165) päätti asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.7.-31.8.2018

 

Lisätietoja:

Tuuli Virtanen
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 2375