Heinoja II

Kirkonkylän asemakaavaa muutetaan Heinojan alueen ja Laidunalueen välissä Raalantien pohjoispuolella. Muutos koskee tiloja 543-402-43-1, 543-402-43-3, 543-402-43-10,543-402-43-26 ja 543-402-43-27, 543-402-42-26, 543-402-42-12, 543- 402-42-27 ja 543-402-42-8. Myös Nurmijärven kunta omistaa maata alueella. Asemakaavan laatiminen edellyttää kaavanlaatimissopimusta sekä maankäyttösopimusta tai maanhankintaa. Asemakaavan laatiminen ja muutos liittyvät läheisesti Heinojan asemakaavan laatimiseen, johon liittyvissä selvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Raalantien varren alue.

Raalantien varren alue on tarkoituksenmukaista osoittaa asemakaava-alueeksi, jotta kahden kaava-alueen, Heinojan ja Laidunalueen, väliin jäävä kapea kaistale voidaan osoittaa tehokkaammaksi taajamatyyppiseksi asuinalueeksi ja alueen vesihuolto voidaan järjestää. Alueelle voidaan osoittaa pientalotontteja hyvältä sijainnilta palvelujen läheisyydestä ja hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Asemakaavan laatiminen on kaavataloudellisesti perusteltu ja Nurmijärven kunnan maankäytönkehityskuvan 2040 tavoitteiden mukainen hanke.

Nurmijärven kunnan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 2.6.2015 § 64 päättänyt ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.6.2015 alkaen.

 

Lisätietoja:

Katri Peltoniemi
kaavoitusarkkitehti
Puh. 040 317 4660

 

Taneli Heikkilä
asemakaavapäällikkö
Puh. 040 317 4994