Viirinlaakson kehittäminen etenee - urbaaneja suunnitteluratkaisuja Klaukkalaan

Näkymä Pietarinmäen suunnasta (Klaukkalantie taustalla korkeiden rakennusten takana)

Klaukkalan keskustan Viirinlaakson alueen asemakaavaluonnos hyväksyttiin asemakaava- ja rakennuslautakunnan kokouksessa tiistaina 28.2. Luonnos menee edelleen kunnanhallitukseen ja sieltä kuntalaisille nähtäville.

Alue on ollut tiiviisti suunnittelun alla vuoden 2010 ideakilpailusta lähtien. Kunnanhallitus hyväksyi viime marraskuussa viitesuunnitelman, joka on ollut kaavaluonnoksen pohjana. Suunnitelma laadittiin yhdessä kilpailun voittajakonsultin kanssa ja siihen koottiin parhaat suunnitteluratkaisut ideakilpailun töistä.

Asuinpinta-alaa jopa 2000 uudelle klaukkalalaiselle

Kaavaluonnoksessa esitetään kaupan suuryksiköille rakennusoikeutta yhteensä 18 000 kerrosneliötä. Asuinpinta-alaa on tulossa noin 90 000 kerrosneliötä. Lisäksi alueelle on osoitettu 3 000 kerrosneliötä julkisia palveluita. Mikäli luonnoksen mukaiset kerrosneliöt toteutuvat, Viirinlaaksoon asettuu asumaan tulevaisuudessa noin 2 000 uutta klaukkalalaista.

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Klaukkalan kaupallista keskustaa, lisätä keskusta-asumista ja luoda edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle varaamalla alueet matkakeskukselle ja rautatielle. Tämä Viirinlaakson ensimmäisen vaiheen asemakaavan luonnos on laadittu noin 22 hehtaarin suuruiselle alueelle.

Nurmijärven suurimmassa taajamassa Klaukkalassa on tällä hetkellä noin 16 000 asukasta. Vuoteen 2040 mennessä tavoitteena on kunnan maankäytön kehityskuvan mukaan noin 26 000 asukkaan taajama. Koko Nurmijärven kunnassa asukkaita on lähes 40 500 ja vuonna 2040 asukkaita arvioidaan olevan noin 60 000.

Matkakeskukseen henkilöliikenneterminaali ja maan alle sijoitettu rautatieasema

Luonnoksessa Klaukkalan radan maanalainen varaus sijoittuu Klaukkalantieltä pohjoiseen lähtevän Luhtajoentien länsireunaan. Klaukkalan matkakeskusta varten on varattu henkilöliikenneterminaalin alue Klaukkalantien ja Luhtajoentien risteyksen pohjoispuolelle. Rautatieasema on ajateltu sijoitettavaksi maan alle.

Prismalle varataan tontti, nykyisille suuryksiköille laajennusmahdollisuus

Nykyisen K-Citymarketin ja Tarjoustalon sekä suunnitellun Prisman korttelialueet on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiksi. K-Citymarketille, Tarjoustalolle ja Viirintorille on esitetty laajennusmahdollisuudet. Prismalle on osoitettu tontti Myllärintien eteläpuolelle Luhtajoentien varressa. Prisman ja K-Citymarketin muodostaman kauppakeskittymän yhteyteen on tulossa torialue sekä katettavaa tilaa.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita on luoteis- ja pohjoisosissa. Kerrostaloasumista on osoitettu muun muassa Klaukkalantien varteen kolmeen tornitaloon sekä Tarjoustalon pohjoispuolelle. Klaukkalantorin laidalla sallitaan lisäksi julkisten lähipalveluiden rakentaminen.

Liityntäpysäköintiin varataan alueita

Alueen pysäköinti hoidetaan pääasiassa maanalaisena pysäköintinä Citymarketin, Prisman ja Klaukkalantorin alla. Lisäksi suunnitelmassa on sekä yleisiä että korttelikohtaisia pysäköintialueita. Tarjoustalon korttelin yhdellä tontilla sallitaan viisikerroksisen pysäköintitalon rakentaminen. Matkakeskuksen yhteydessä oleva pysäköintialue varataan liityntäpysäköintiin. Lisäksi liityntäpysäköintiä on mahdollista laajentaa mm. Luhtajoentien varteen.

Asemakaava haastavalle paikalle

- Asemakaavan laatiminen aloitettiin erittäin haastavalle paikalle viitesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, kertoo suunnittelupäällikkö Juha Oksanen. - Liittyminen Klaukkalantielle edellytti tarkkaa jatkosuunnittelua. Uuden hypermarketin sijoittuminen alueelle tilavarauksen ja korkeusmaailman osalta asetti omat reunaehtonsa. Pysäköintinormien täyttyminen, nykyisten toimijoiden toiminnan huomioiminen ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksien luominen olivat avainasemassa. Lisäksi tuli ottaa huomioon tiiviin asumisen lisääminen, toimivat ja liikenneturvalliset tie- ja katujärjestelyt, matkakeskus sekä liityntäpysäköinti. - Myös tulevaisuudessa toteutettavan ratayhteyden huomioiminen teki asemakaavan laatimisesta erittäin haastavan.

- Kaavoittaja on saanut onnistuneesti sovitettua Klaukkalan keskustaan kaivattuja kaupunkimaisia suunnitteluratkaisuja, toteaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajan Markku Schildt. - Rautatien rakentuminen Klaukkalaan edellyttää väkiluvun merkittävää kasvua nykyisestä, luonnos tuo meidät senkin osalta lähemmäs toteutusta. Schildt on erityisen ilahtunut siitä, että joukkoliikenne on huomioitu asemakaavaluonnoksessa ansioituneesti.

Kaavaluonnos nähtäväksi kuntalaisille keväällä

Kaavaluonnos tullaan asettamaan julkisesti nähtäville kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. Nähtävillä olo on osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutusta, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä 21 päivän ajan. Asiakirjoihin voi tällöin tutustua kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Asemakaava on tarkoitus saada vahvistettua tämän vuoden loppupuolella, mikäli päätöksenteko- ja maankäyttösopimustilanne sen sallivat. Kunta on varautunut tori- ja pysäköintialueiden sekä katujen ja vesijohtojen rakentamiseen vuodesta 2013 alkaen.

Näkymä etelästä Klaukkalantien suuntaisesti kohti nykyistä keskustaa

Näkymä Myllärintieltä kohti uutta Klaukkalantoria

 

Kuvat: AW2-arkkitehdit Oy