Nurmijärven valtuuston 7.2.2018 päätökset

7.2.2018 20.00

Uuden kunnanjohtajan johtajasopimus hyväksyttiin. Valtuustolle annettiin tiedoksi kunnallistekniikan ja vesilaitoksen rakentamisohjelmat. Konserniohje hyväksyttiin.

 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Kunnanjohtajan johtajasopimus hyväksyttiin. Sopimus tulee voimaan uuden kunnanjohtajan Outi Mäkelän virantoimituksen alkaessa 1.5.2018. Sopimusta noudatetaan myös viransijaisuuden ajan ennen virkaan astumista. Kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa, eli 1.5.2018 alkaen, 9800 euroa kuukaudessa. Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jolla sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Nurmijärvellä kunnanjohtajan johtajasopimus on ollut käytössä jo ennen lakisääteistä määräystä nykyisen kunnanjohtajan aikana.

Sopimuksessa mainitusta poliittisesta tahdonmuodostuksesta äänestettiin, eli siitä vastaavatko käsiteltäviin asioihin liittyvästä poliittisesta tahdonmuodostuksesta vain valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, vai myös varapuheenjohtajat. Äänestyksen tuloksena 26 -25 päätettiin, että se koskee vain puheenjohtajia. 

 

Konserniohjeiden tarkistaminen

Konsernijaoston valmistelema konserniohje hyväksyttiin. Konserniohjeeseen kuuluu sen liitteenä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmijärven kuntakonsernissa -ohje.

 

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määräraha- ja tuloarviomuutokset

Valtuusto merkitsi tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman sekä Nurmijärven kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelma maantieverkolla -raportin. Raportti toimii osaltaan rakentamisohjelman vuosittaisen valmistelutyön taustatietona. Lisäksi valtuusto hyväksyi määräraha- ja tuloarviomuutoksia investointiohjelmaan. Muutokset sisälsivät sekä vähennyksiä että lisäyksiä kokonaisvaikutuksiltaan -395 000 euroa.

 

Nurmijärven Veden rakentamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määräraha- ja tuloarviomuutokset

Valtuusto merkitsi tiedoksi vesilaitoksen rakentamisohjelman. Ohjelma sisältää verkostojen uudisrakentamisen ja verkostojen saneeraukset sekä laitosten rakentamisen ja -saneeraukset. Valtuusto hyväksyi lisäksi muutoksia vesilaitoksen rahoituslaskelmaan. 

 

Eron myöntäminen Aarno Konoselle kehitysjohtajan virasta

Aarno Konoselle myönnettiin ero kehitysjohtajan virasta 19.3.2018 alkaen. Kononen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

 

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne

Valtuustolle annettiin tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemä sidonnaisuusilmoitusten tilanne. Ilmoitusvelvollisia on 94 ja he ovat kaikki tehneet ilmoituksen. Julkaistuja ilmoituksia on 87 ja 7 ilmoitusta on lakiasiantuntijalla tarkastettavana ennen julkaisemista.

Kunnanhallituksen jäsenten, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän tulee tehdä ilmoitus sidonnaisuuksistaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Yksi uusi valtuustoaloite 

Uusi valtuustoaloite koskee kuntalaisten ylijäämäsadon käyttämistä Nurmijärvellä. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet hyödyntää yljjäämäsatoa ja siten pienentää hävikkiä.

 

Ilmoitusasiat

1)Tekninen lautakunta on hyväksynyt talonrakennuksen tämän vuoden työohjelman ja antanut sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

2)Tekninen lautakunta on hyväksynyt varusteohjelman ja antanut sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

3)Tuusulan valtuuston päätös 11.12.2017 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan asettamisesta.

 

 4) Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kunnanjohtaja Kimmo Behm kertoi kehitysjohtajan viran väliaikaisesta hoidosta. Kehitysjohtajalle myönnettiin ero 19.3. alkaen.  Vt. kehitysjohtajaksi nimettäneen elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen kuuden kuukauden ajaksi.

Kunta-alan työmarkkinaneuvottelut ovat kesken.  Kunta-alan ammattijärjestöjen ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laajentunut 6.2. koskemaan kaikkia kunta-alan ammattijärjestöihin kuuluvia työntekijöitä. Tämä tulee vaikeuttamaan myös kunnan palvelujen järjestämistä ja voi pitkittyessään aiheuttaa palvelujen supistamista ja aukiolojen muutoksia.

Järjestöjen työtaistelutoimenpiteet voivat vaikuttaa etenkin päiväkotien, terveydenhuollon vastaanottojen, ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoavien osastojen ja yksiköiden sekä vammaisten palveluja tarjoavien yksiköiden toimintaan. Työvuorojen vaihtokielto vaikuttaa henkilöstön riittävyyteen ja sijaisten saatavuuteen äkillisissä poissaolotilanteissa. Toisaalta on voitu paikallisesti sopia esimerkiksi siitä, että kiinteistöhoidon, vesihuollon ja katujen kunnossapidon päivystys ovat kiellon ulkopuolella. Kunta tiedottaa asiasta lisää tilanteen mukaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä: Valtuusto päätti aiemmin ponnesta, jonka mukaan Nurmijärven kunta ei lähde valmistelemaan tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle, ennen kuin sote-lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa. Yhtymä lähtee valmistelemaan tuotannon siirtoa siten, että se tehtäisiin jo ensi vuoden alusta. Kunnalle on tulossa ehdotus asiasta maaliskuun lopulla ja kunnan tulee päättää siitä kesäkuun loppuun mennessä. Eduskunnan lainsäädäntö valmistunee elokuussa.

Lisäksi kunnanjohtaja kertoi Kirkonkylän Lidlin tontin toteuttamatta jäämisestä, joka on näkynyt paljon julkisuudessa. Kunnalta on tulossa vastine asiasta viikonlopun Nurmijärven Uutisiin. Kunnanjohtaja kertoi myös Kirkonkylän hammashoitolan tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Hän piti hammashoidon keskittämistä Klaukkalaan ja Rajamäelle toimivana ratkaisuna.

 

Valtuuston kokoukset lähetetään suorana kunnan kotisivujen kautta ja lähetykset ovat katsottavissa nauhoitteena linkin www.nurmijarvi.fi/valtuusto kautta.

 

Seuraava kokous on 28.2.

 

Esityslista >>