Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 6.11.2017

7.11.2017 8.00

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 324 Lausunto Nurmijärven moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien harjoitusrataa koskevasta lupahakemuksesta, Rajamäki

Esittelijän muutosesitys: Kunnanhallitus antaa asiasta elinvoimalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon siten tarkennettuna, että maksimimelun perusteella toiminta-aikoja tulee supistaa sekä päivittäin että viikonpäivien osalta.

Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

§ 326 Nurmijärven kunnan luontolahja satavuotiaalle Suomelle

Esittelijän muutosesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta luovuttaa luontolahjana 100-vuotiaalle Suomelle muodostettavaksi luonnonsuojelualueeksi noin 3,4 hehtaarin suuruista määräalaa, joka on erillinen palsta, tilasta Syrjä II 543-406-8-69.

Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan ELY-keskuksen kanta kunnan luontolahjana luonnossuojelualueeksi muodostamispäätöksen vaikutuksista naapurimaanomistajien asemaan alueidensa käytön osalta.

§ 333 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2018-2021

Esittelijän täydennysesitys: Lisäksi kunnanhallitus haluaa muistuttaa tiestön päivittäisen kunnossapidon osalta ELY:n ylläpitämien teiden valaistuksen ylläpidon ja kunnossapidon heikosta tasosta. Erityisesti pääteiden risteysalueiden valaistuksen kunnossapitoon esimerkiksi Nurmijärven kirkonkylän ja valtatie 3:n liittymässä ei useista korjausesityksistä huolimatta ole kuluneen vuoden aikana reagoitu. Tämä aiheuttaa huomattavaa liikenneturvallisuuden vaarantumista. Teiden valaistuksen ylläpitoon ja kunnossapitoon tulee suunnata lisää resursseja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin esittelijän täydennyksellä lisättynä.

§ 338 Edustajan nimeäminen Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö rs:n edustajistoon vuosille 2018-2021

Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Tapiolinna esitti, että edustajistoon nimetään Esa Laitinen. Peltonen esitti nimettäväksi Marko Heinosen.

Koska oli tehty kaksi ehdotusta nimettäväksi henkilöksi, puheenjohtaja määräsi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

Tapiolinnan esitys = Jaa
Peltosen esitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 8 ääntä: Handolin, Hägg, Pispala, Räty, Salonen, Hyvämäki, Tapiolinna, Mäkelä
ei 2 ääntä: Latva, Peltonen
poissa 1: Vaulamo.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi äänin 8-2-1 (poissa) Tapiolinnan esityksen eli kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Esa Laitinen nimetään Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö rs:n edustajistoon jäseneksi toimikaudelle 2018-2021.

§ 339 Jäsenen nimeäminen Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistyksen hallitukseen

Esittelijän muutosesitys: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi konsernijaostoon.

Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

§ 340 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Asian käsittely:
Pispala esitti nimettäväksi Pauliina Pukarisen, varalle Maritta Kopsala. Latva esitti nimettäväksi Raija Träffin ja varalle Jari Oksan.

Koska on tehty kaksi ehdotusta nimettäviksi henkilöiksi, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

Pispalan esitys = jaa
Latvan esitys = ei 

Äänestyksen tulos:
jaa 8 ääntä: Handolin, Hägg, Pispala, Räty, Salonen, Hyvämäki, Tapiolinna, Mäkelä
ei 2 ääntä: Latva, Peltonen
poissa 1: Vaulamo.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi äänin 8-2-1 (poissa) Pispalan esityksen eli kunnanhallitus nimesi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2017 yhtymäkokousedustajaksi Pauliina Pukarisen ja varalle Maritta Kopsalan.

345 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti, että joulukuussa pidetään kaksi valtuuston kokousta, jotka ovat 13.12.2017 (mm. valinnanvapauslausunto sosiaali- ja terveysministeriöön) ja 20.12.2017 (mm. kunnanjohtajan vaali ja kuntastrategia).

Kokouksen esityslista >>