Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus käynnistyy vuoden 2018 alussa

1.11.2017 15.00

Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus tukee vaikeavammaisen yksilöllisiä valintoja. Keskus auttaa henkilökohtaisten avustajien työantajina toimivia vammaisia henkilöitä palkanmaksuun ja muihin työnantajavelvoitteisiin liittyvissä asioissa.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen avulla voidaan keskittää ja vahvistaa työnantajuu-teen liittyviä palveluja. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vaikeavammainen henkilö pystyy toimimaan avustajansa työnantajana. Avustajaa tarvitsevat voivat silloin itse valita ja palkata omat avus-tajansa omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Oikeus henkilökohtaiseen apuun määritellään vammaispalvelulaissa

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä, joka tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sai-rauden vuoksi toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, on oikeus henkilökohtaiseen apuun. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla, palvelu-setelillä, ostopalveluna tai kunnan omana toimintana. Keski-Uudenmaan kunnissa ovat käytössä pääasi-assa työnantajamalli ja ostopalvelut, joissa kunta hankkii avustajapalvelut yksityisiltä yrityksiltä.

Työnantajamallissa henkilökohtaisen avun päätöksen saanut henkilö palkkaa itselleen avustajan ja toimii tämän työnantajana. Kunta korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Laki edellyttää, että kunnan on tarvittaessa ohjattava ja autettava vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun keskus hoitaa neuvonnan ja ohjauksen

Henkilökohtaisen avun keskus hoitaa vuoden vaihteen jälkeen neuvonnan ja ohjauksen henkilökohtai-sen avun työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Keskus auttaa avustajien etsimisessä ja työsuhteen sol-mimisessa sekä opastaa työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista. Keskus vastaa palkanmaksupalve-luista, vakuutusten hoitamisesta ja työterveyshuollon järjestelyistä. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myöhemmin myös avustajien sijaisten välitykseen. Henkilökohtaisen avun keskuksessa tulee työsken-telemään kolme asiakassihteeriä, joista yksi toimii tiimivastaavana. Keskus sijaitsee Hyvinkäällä, mutta työntekijät jalkautuvat asiakkaiden luo myös muihin kuntiin.

Kuntien nykyiset käytännöt ohjauksen, neuvonnan ja palkanmaksupalvelujen järjestämisessä vaihtele-vat, ja puutteena on ollut järjestelyjen haavoittuvuus. Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun kes-kuksessa toiminta kootaan suurempaan yksikköön, jossa pystytään varmistamaan työntekijöiden sijais-taminen, koulutus ja osaamisen kehittäminen. Vammaispalveluista tulee samalla poistumaan sinne kuulumattomia palkanmaksuun ja työsuhteen tukipalveluihin liittyviä tehtäviä.

Keski-Uudenmaan sote valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia ja on mu-kana valinnanvapauskokeilussa. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Isäntäkuntana toimii Hyvinkään kaupunki.

www.keski-uudenmaansote.fi