Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 18.4.

19.4.2017 8.00

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 18.4.2017 tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin.

§ 107 Hallintosäännön hyväksyminen

Esittelijän muutosesitys: Pykälästä 66 poistetaan 3. kohdasta seuraavaa: kun sopimuskausi on enintään neljä vuotta. Samoin pykälän 66 kohta 5. poistetaan kokonaan.

Keskustelun kuluessa Toivonen mm. Sivulan kannattamana esitti, että pykälän 11 toiseksi viimeisestä kappaleesta poistetaan viimeinen lause eli lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:
Esittelijän esitys = jaa
Toivosen esitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 3 ääntä: Helminen, Peltonen ja Räty
ei 8 ääntä: Handolin, Kakko, Pispala, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo ja Mäkelä.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänin 3-8 hyväksynyt Toivosen esityksen eli pykälän 11 toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen lause poistettiin. Muutoin esitys hyväksyttiin esittelijän muutoksella tarkennettuna.

§ 110 Nurmijärven kunnan liittyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymään (HSL)

Keskustelun kuluessa Peltonen Helmisen kannattamana esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että jatkovalmistelun aikana selvitetään ajokaluston laatua HSL -vaihtoehdossa. Valmistelun täytyy tapahtua sellaisessa aikataulussa, että asia voidaan käsitellä valtuustossa kesäkuussa 2017.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:
Asian käsittelyn jatkaminen = jaa
Peltosen palautusesitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 7 ääntä: Handolin, Räty, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo ja Mäkelä.
ei 3 ääntä: Helminen, Pispala, Peltonen
vaiti 1: Kakko.

Kunnanhallitus oli äänin 7-3-1 (vaiti) päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun jatkuessa Peltonen Helmisen kannattamana esitti, että Nurmijärven kunta käynnistää Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa joukkoliikenteen kilpailutuksen palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella 1 + 1 vuoden käyttöoikeussopimuksella ja samalla käynnistetään jäsenyysneuvottelut HSL:n kanssa mahdollisimman pikaisesti. Räty Vaulamon kannattamana esitti, että päätösesitykseen lisätään seuraavaa: ELY -keskuksen kilpailutusasiakirjoissa pitää huomioida uusia lippuvaihtoehtoja liityntämatkoihin Kivistöön. Tutkittava on myös kunnan eri osista mahdollisuus liityntämatkoihin päätaajamiin.

Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi seuraavat äänestykset:
Äänestys I
Esittelijän esitys = jaa
Peltosen esitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 7 ääntä: Handolin , Räty, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo ja Mäkelä
ei 4 ääntä: Helminen, Kakko, Pispala, Peltonen.

Äänestys II
Esittelijän esitys = jaa
Rädyn esitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 2 ääntä: Helminen ja Peltonen
ei 9 ääntä: Handolin, Kakko, Pispala, Räty, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo ja Mäkelä.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänestysten jälkeen hyväksynyt esittelijän esityksen täydennettynä Rädyn esityksellä.

Edellä todetun päätöksen mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunta ei tässä vaiheessa aloita liittymisneuvotteluja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa. Nurmijärvi käynnistää Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa joukkoliikenteen kilpailutuksen palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella siten, että uusi sopimuskausi käynnistyy 1.1.2019. Valtuusto edellyttää, että tulevissa Uudenmaan ELY -keskuksen kilpailutusasiakirjoissa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan sopimuksen siirtäminen tarvittaessa kesken sopimuskauden toiselle toimivaltaiselle joukkoliikennelupaviranomaiselle. ELY -keskuksen kilpailutusasiakirjoissa pitää huomioida uusia lippuvaihtoehtoja liityntämatkoihin Kivistöön. Tutkittava on myös kunnan eri osista mahdollisuus liityntämatkoihin päätaajamiin.

§ 113: Nurmijärven ja Tuusulan yhteisomistukseen tulevan työterveysyhtiön perustamisesta tehtiin periaatepäätös.

Samalla päätettiin muuttaa Nurmijärven Työterveys Oy:n yhtiöjärjestystä siten, että yhtiö voidaan muuttaa Nurmijärven ja Tuusulan järjestämisvastuulla toimivaksi yhtiöksi. Lisäksi hyväksyttiin tarvittavat osakemerkinnät. Nurmijärvi ja Tuusula ovat käynnistäneet viime vuonna selvityksen työterveyshuollon toimintojen yhdistämisestä. Asiaa on aiemmin käsitelty molempien kuntien kunnanhallituksissa loppuvuodesta. Asia menee vielä valtuuston päätettäväksi.

§ 111: Kunnan vuoden 2016 tilinpäätöstä on korjattu siten, että maaliskuussa raportoidun 4,9 miljoonan euron sijasta Nurmijärven kunnan ylijäämä oli 6,1 miljoonaa euroa.

Ylijäämän kasvu johtuu mm. maankäyttösopimusten korvausten kirjautumisvuoden muutoksesta sekä monitoimitalon vähennysoikeudettoman arvonlisäveron osuuden huomioon ottamisesta. Tuloksen käsittelyehdotus menee valtuustoon.

§ 112: Valtuustolle esitetään vuosille 2017-2021 päivitetyn kunnan palvelutuotanto-ohjelman hyväksymistä.

Ohjelma on luonteeltaan puiteohjelma, jolla tähdätään palvelujen ohjauksen jäntevöittämiseen. Palvelutuotanto-ohjelma vastaa kysymykseen, miten kunta selviää tulevaisuudessa palvelujen järjestäjänä erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista.

Ylimääräinen pykälä:

§ 122 Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan hyväksymän luettelon valtuutetuista ja heidän varajäsenistään vuosiksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

 

Lisätiedot ja muut kokouksen asiat >>