Valtuusto vahvisti Nurmijärven kestävä kasvu –ohjelman vuosille 2020-2026

12.6.2019 21.00

-vuoden 2020 talousarvion valmistelussa varaudutaan kunnallisveron korottamiseen 0,25 prosenttiyksiköllä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään kertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessa esitetyt talousarviopoikkeamat ja merkitsi liitteen talousarviopoikkeamia koskevan selvityksen tiedoksi.

Valtuusto hyväksyi kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, sekä päätti myöntää arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Harri Lepolahti esitti SDP ryhmän ponsiesityksen: Kunnan talouden suunnittelua ja seurantaa on kehitettävä sekä raportointia parannettava. Johdon on johdettava ja valvottava toimintaa ja taloutta ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ponsiesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen (30-16, tyhjä 5).

Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma (NUUKA -ohjelma) vahvistettiin

Tarja Salonen teki seuraavan muutosesityksen kohtaan 2: "Talousarvion laadinnan pohjana tulee käyttää skenaarion 4 mukaista investointien sopeuttamistarvetta 143 milj. euroa 2020-2026, jolloin arvioidut bruttoinvestoinnit voivat olla enintään 30,6 milj. euroa / vuosi ja veroprosentin korottamiseen tulee varautua. Investoinnit NUUKA-ohjelman suunnittelukaudelle 2020-2026 tulee kuitenkin tarkentaa valtuustoseminaarin 4.-5.6.2019 ohjeistuksen mukaan. Toimitilojen salkutus ja palveluverkon vaihtoehtotarkastelut tulee saada valmiiksi. Käyttötalousmenojen kriittinen arviointi sekä muut tulonhankkimiskeinot kuin pelkkä veronkorotus tulee esittää kokonaisvaltaisesti ennen kunnallisveroprosentin määrittämistä. Veroprosentit korotustarpeen suuruudesta päätetään näiden laskelmien perusteella talousarviokäsittelyssä syksyllä 2019 selvitysten valmistuttua"

Äänestyksen jälkeen (36-13-2) valtuusto hyväksyi Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman tavoitteineen vuosille 2020-2026 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Ohjelman ydintavoitteena on hidastaa velkaantumista ja kääntää lopulta velkaantuminen laskuun lähemmäs valtakunnallisia keskiarvoja.

Valtuusto hyväksyi esitetyn skenaarion 2. valinnan, jossa kunnallisveroprosenttia varaudutaan nostamaan vuodelle 2020 0,25 prosenttiyksikköä. Lopullisesti veroprosentin korotustarpeen suuruudesta valtuusto päättää kuitenkin vasta marraskuussa talousarviokäsittelyssä.

"Kunnan nopean velkaantumisen taustalla on vaikuttanut erityisesti tulorahoituksen riittämättömyys vallitsevaan investointitasoon nähden. Kunnan toiminnan ja erityisesti investointien rahoitusvajetta keskeisesti kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuodesta 2012 lähtien voimakkaasti negatiivinen. Kunnan nopean velkaantumisen rinnalla toinen ajankohtainen trendimuutos kunnan taloudessa näkyy tuloslaskelman tasapainossa. Viime vuoden osalta tilikauden alijäämä painui 12 miljoonaan euroon ja kuluvana vuonna alijäämäuhka nousee vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella yli kuuteen miljoonan euron.

Velkaantuminen sinänsä on tyypillistä kasvavalle ja investoivalle kunnalle, mutta velkaantumisen tahti on viime vuosien aikana kiihtynyt merkittävästi.  Viimeistään nyt on aika tehdä jotain ja Kestävän kasvu -ohjelma on siihen oikea työkalu, " sanoo kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme.

"Ajoissa taloustilanteeseen reagoimalla vältämme kriisitoimenpiteet ja pystymme turvaamaan laadukkaan palvelutuotannon, sekä pitämään huolta tarvittavista investoinneista ilman, että velkaannumme kohtuuttomasti. NUUKA-ohjelman linjauspäätös oli tarpeen saada maaliin, koska linjaus tarvitaan pohjaksi palveluverkkosuunnitelman laadintaan sekä vuoden 2020 budjettivalmistelulle," kertoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Esitys Nurmijärven yhteiskoulun lukion ja Rajamäen lukion hallinnollisesta yhdistämisestä 1.1.2020 alkaen

Nurmijärven yhteiskoulun lukio ja Rajamäen lukio lakkautetaan ja uuden lukion perustamisesta hallinnollisesti yhdeksi lukioksi 1.1.2020 alkaen. Uuden lukion nimeksi tulee Nurmijärven lukio. 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Nurmijärven kunnan hakeutumiseksi mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen

Valtuusto päätti, ettei Nurmijärven kunta hakeudu mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta malliin ja ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi. Vihreä valtuustoryhmä ja SDP tekivät muutosesityksen, missä he esittivät, että Nurmijärven kunta hakeutuu mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Äänestyksen jälkeen pohjaesitys voitti äänestyksen 33-18.

Tontin luovuttaminen Salhydro Oy:lle Ilvesvuoren yritysalueelta

Valtuusto päätti luovuttaa Salhydro Oy:lle Ilvesvuoren yritysalueelta korttelin 2405 eteläosaan muodostettavan 25 300 m2:n suuruisen tontin 1.075.250 euron kauppahinnalla. Muodostettava tontti käsittää 8 032 m2:n suuruisen määräalan tilasta Ilvesvuori 543-410-7-26 sekä 17 268 m2:n suuruisen määräalan tilasta Elorinne 543-410-7-88.
Salhydro Oy on itsenäinen perheyritys, joka myy ja tuo maahan hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, liittimiä ja kunnossapitotarvikkeita. Yrityksen Nurmijärven toiminnot sijaitsevat nykyisin Kuusimäen alueella.

Ilmoitusasiat

Kunnanjohtaja kiitti valtuustoa sitoutumisesta Nuuka-ohjelmaan ja näin Nurmijärvi saadaan Kestävän kasvun tielle. Kunnassa tapahtuu paljon kesällä ja mm. viestintään tuleva kesäsomettaja päivittää kunnan somekanavia eri tapahtumista. Nyt kannattaa seurata kunnan somekanavia ja ottaa ideoita sieltä.

Kokouksen aikana jätettiin yksi valtuustoaloite (Mira Lappalainen ja noin 20 muuta valtuutettua) koskien päiväkoteihin kosketusvapaiden hanojen ja saippua-automaattien hankintaa.

Kokouksen esityslista >>

Katso kokouksen tallenne >>