Valtuuston kokous 22.5.2019: Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Virpi Räty

22.5.2019 21.00

Nurmijärven valtuusto mm. päätti kokouksessa varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suhdeluvusta ja kunnanhallituksen jäsenistä.

Apotti-info

Kokousta ennen esiteltiin asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti-muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kokonaisuutena ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Keusoten johto esitti infotilaisuudessa Nurmijärvelle, että Keusoten jäsenkunnat päättäisivät ottaa käyttöönsä Apotin Tuusulan lailla.

Valtuusto päätti mahdollistaa varhaiskasvatuksen ryhmäkoon suurentamisen odottamattomissa ja yllättävissä tilanteissa ajalla 1.8.2019-31.7.2020.

Varhaiskasvatuksen ryhmien harkinnanvarainen ja joustava täyttö hyväksyttiin suhdeluvun 1/8 mukaisesti yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä.

Nurmijärven kunnassa on ollut käytössä päiväkotiryhmän suhdeluku 1/7 eli 7 lasta yhtä kasvattajaa kohden. Kunnanhallitus esitti valtuustolle varhaiskasvatuksen ryhmien suhdeluvun 1/8 harkinnanvaraista käyttöä ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 tilanteissa, joissa syntyy jonoa päiväkoteihin. Tämä edellyttää, että lapsiryhmän tilanne ja lapsen yksilölliset pedagogiset tarpeet huomioidaan sijoitusta tehtäessä.

"Määräaikaisella päätöksellä turvataan hoitopaikkojen riittäminen äkillisten ja ennakoimattomien haasteiden, kuten esim. sisäilmaongelmien kohdalla," kertoo sivistysjohtaja Tiina Hirvonen.

Palveluverkkotyön laadinnassa edellytetään varautumista tulevaan. Edellytetään varautumissuunnitelman tekemistä odottamattomien ja yllättävien tilanteiden varalle (mm. rakennusten tekninen kunto, sisäilmaongelmat ja nopeat muutokset väestöpohjassa). Palveluverkkotyön salkutuksessa huomioidaan väistötilojen mahdollinen nopeakin tarve ja vaihtoehtoiset lisätilaratkaisut.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti sivistyslautakunnan valmisteltavaksi lähetettävän ponsiestyksen: "Ennen lasten sijoittamista syksyllä, mahdolliset korvaavat tilat käydään vielä kertaalleen läpi."

Vihreiden valtuustoryhmä jätti muutosesityksen siltä osin, että se ei hyväksynyt varhaiskasvatuksen suhdeluvun nostoa 1/8 yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä vaan että se pidettäisiin nykyisessä 1/7. Äänestyksen jälkeen pohjaesitys "Varhaiskasvatuksen ryhmien harkinnanvarainen ja joustava täyttö suhdeluvun 1/8 mukaisesti yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä" voitti äänin 27-24.

Päätöksestä jätettiin useita eriäviä mielipiteitä.

Kirstaanpolusta tulee Mahlamäki

Valtuusto vahvisti Kirkonkylällä sijaitsevan Kirstaanpolku-nimisen kadun Mahlamäeksi.
Mahlamäki-katu on nimetty Kirstaanpoluksi Mahlamäentien asemakaavassa, joka on hyväksytty vuonna 2014. Alueen asukkailta on tullut palautetta, että he haluaisivat säilyttää nykyisen kadun nimen (Mahlamäki). Perusteluiksi on esitetty muun muassa sitä, että kadun nimi on vaihtunut menneiden vuosikymmenten aikana useaan otteeseen. Mahlamäki-nimellä on myös historiallista arvoa alueen asukkaille.

Kadun nimi määrätään lähtökohtaisesti asemakaavassa. Kadunnimen voi kuitenkin muuttaa myös erillisellä päätöksellä siten, kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Nurmijärvellä asiasta päättää valtuusto.

Lisämääräraha Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakkeiden ostamiseen

Valtuusto hyväksyi 351 000 euron lisämäärärahan varaamisesta Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n muiden osakaskuntien osakkeiden ostamiseksi kunnalle. Ostotarjouksissa muiden osakaskuntien omistamien osakkeiden yhteishinta on 351 000 euroa. Tuusulan ja Mäntsälän kunnat ovat jo päättäneet hyväksyä Nurmijärven kunnan tekemät ostotarjoukset kiinteistöyhtiön osakkeista.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019 ja talousarviomuutokset

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 annettiin valtuustolle tiedoksi. Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Katsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta sekä esitetään alustava arvio koko vuoden toteutumisesta.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen kertymä on ollut alavireistä vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta, mutta vuoden loppuun mennessä tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesti, mutta Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman verotuloennustekehikon tilinpäätösennusteen perusteella verotulokertymän arvioidaan alittavan talousarvion n 0,8 milj. eurolla. Tämä on toki otettu huomioon kunnan tilinpäätösennusteessa, mutta varsinainen verotulojen talousarviomuutos korjataan vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa, mikäli Kuntaliiton päivitetyt ennusteet säilyvät saman suuntaisina huhtikuun ennusteen kanssa.

Vuoden 2019 talousarviota muutettiin annettujen esitysten pohjalta seuraavasti:
- Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla varhaiskasvatuksen tulosalueelta siirretään koulutuspalveluihin 50 000 euroa ja hyvinvointipalvelujen kasvun ja oppimisen yksikköön 10 000 euroa.

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot -tulosalueelle lisätään 2 294 955 euron määräraha. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti jaetaan tulosyksikkötasolle siten, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osuus sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta on 74 855 715 euroa ja HUS:n osuus erikoissairaanhoidon osalta 41 137 301 euroa.

- Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kalustomäärärahoihin lisätään viime vuodelta käyttämättä jäänyt 10 000 euron määräraha.

Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021

Valtuusto valitsi kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 yksitoista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Värikkäiden vaiheiden jälkeen vaalin tulos oli seuraava:

Nurmijärven kunnanhallitus 2019-2021

KOK Räty Virpi lastentarhaopettaja (vj KOK Lompolo Kirsi DI)
KOK Hägg Arto rakennusinsinööri (vj KOK Vuorisalo Juhani rikosylikomisario)
KOK Vaulamo Petri myyntijohtaja (vj KOK Tarikka Visa laskuttaja)
KOK Jalava Markku viestintäpäällikkö (vj KOK Martelius Seija yrittäjä)
KESK. Raekannas Riikka sairaanhoitaja AMK (vj KESK. Handolin Kirsti kauppatiet. maist.)
KESK. Hyvämäki Juha maatalousyrittäjä (vj KESK. Sivula Tapio myyntijohtaja)
KESK. Salonen Tarja DI, toimitusjohtaja (vj KESK. Huhtala Paula toimittaja)
SDP Peltonen Juha toimittaja (vj SDP Uusitalo Ismo tekninen myyjä)
SDP Sailio Alpo tekninen asiantuntija (vj SDP Heinonen Marko pääluottamusmies)
VIHR Leni Pispala erityisopettaja (vj VIHR Heinonen Jonna sairaanhoitaja YAMK)
PerusS Maiju Tapiolinna hankintapäällikkö (vj PerusS Esa Laitinen maanrakennusurakoitsija)

Puheenjohtajaksi valittiin Virpi Räty sekä I varapuheenjohtajaksi Tarja Salonen ja II varapuheenjohtajaksi Juha Peltonen 1.6.2019 - 31.5.2021.

Eron myöntäminen Sandra-Mari Kaunisvedelle kunnallisista luottamustehtävästä sekä täydennysvaali

Sandra-Mari Kaunisvedelle (VIHR) myönnettiin ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen nimetään Annikka Sorkkila Klaukkalasta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuustoaloite Nukarin kylän teiden liikenneturvallisuuden parantamisesta ja kuntalaisaloite 

Kaisa Suominen ym. yhteensä 24 valtuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan 30.5.2012, että Nukarin kylän teiden (Nukarintie, Nummenniityntie, Raalantie sekä Nukarintien ja Pertuntien risteysalue) liikenneturvallisuutta parannettaisiin. Kuntaan on toimitettu myös samansisältöinen kuntalaisaloite, joka on päivätty 7.5.2012. Lisäksi kuntaan on toimitettu 25.3.2014 päivätty Nukarin kylän liikenneturvallisuuteen liittyvä aloite.

Tekninen lautakunta päättää edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin toimenpiteiden toteutumista.

Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan antaman vastauksen ko. aloitteeseen ja totesi ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021

Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Kallepekka Toivosen sekä I varapuheenjohtajaksi Jari Vainion ja II varapuheenjohtajaksi Jerry Latva toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021.

Ilmoitusasiat

Todettiin keskusvaalilautakunnan määränneen 6.5.2019 kokoomuksen 15. varavaltuutetuksi Markku Schildt.

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksessa kunnanjohtaja Outi Mäkelä kiitti kaikkia Nurmijärvi Open -tapahtumaan osallistuneita. Kieltolain 100 vuotisjuhlanäyttely Ryypissä. Europarlamenttivaalien yhteydessä pidetään Lasten vaalit Maaniitun koululla, järjestäjänä mm. Nuorkauppakamari. Katsauksessa käsiteltiin myös Nuuka-ohjelmaa ja toivetta saada valtuutetuilta selkeä linjaus Nuuka-ohjelmasta ja sitoutuminen kestävän kasvun ohjelmaan.

Tutustu kokouksen esityslistaan >>

Katso kokouksen tallenne valtuuston videosivulta >>