Valtuustotiedote 24.4.2019: Klaukkalan uuden 2000 ihmisen asuinalueen asemakaava hyväksyttiin, Nurmijärvelle uusi virallinen tunnus ja viestintäohjelma

24.4.2019 22.00

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2019 kunnan uuden viestintäohjelman ja Vanha-Klaukan asemakaavan. Kokouksen esityslista on luettavissa ja kokouksen videotallenne on katsottavissa kunnan kotisivuilla.

"Vanha-Klaukan kaava on ollut päätöksentekoprosessissa jo vuodesta 2012 ja työpöydällä jo hyvän tovin ennen sitä. Voidaan hyvin sanoa, että kyseessä on myös tulevan vuosikymmenen hanke, jolla suuri merkitys Klaukkalan kehitykselle", kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo ajankohtaiskatsauksessaan.

"Nurmijärven kunnan toiminta ja sen onnistuminen on kaikin tavoin kiinni viestinnästä. Kunta on ihmisten yhteisö ja olennainen osa sen toimivuutta on se, että vuorovaikutus ja yhteistyö toimivat", Mäkelä toteaa.

Ilta alkoi juhlavissa merkeissä, sillä ennen varsinaisen kokouksen alkua kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen onnitteli vastavalittua kansanedustaja Matti Vanhasta.

 

Kunnalle uusi viestintäohjelma ja virallinen tunnus

Nurmijärven kunnanvaltuustossa käsiteltiin laajasti Nurmijärven kunnan viestintää. Valtuusto hyväksyi kunnan uuden viestintäohjelman vuosille 2019-2025. Ohjelma kertoo, kuinka kunnan viestintä ja markkinointiviestintä tukevat voimassaolevan kuntastrategian toteutumista.

"Nurmijärven kunnan viestinnän lähtökohtana on, että viestintä on kaikissa tilanteissa vastuullista, avointa, helposti ymmärrettävää, aktiivista ja vuorovaikutuksellista. Viestintäohjelmassa viitoitetaan reitti, jolla kunnan viestintä muuttuu reagoivasta tiedottamisesta aktiiviseksi vuoropuheluksi", Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo.

Viestintäohjelma määrittää kunnan viestinnän vision, jonka mukaan "Nurmijärvi ymmärretään positiivisena ilmiönä". Lisäksi ohjelmassa määritetään neljä viestinnän tavoitetta. Nämä ovat 1) nurmijärveläisten sitoutuminen kotikuntaan, 2) Nurmijärven vetovoiman lisääminen, 3) Nurmijärven kunnan työnantajamielikuvan vahvistaminen ja 4) Nurmijärven kunnan elinkeinoelämän aktiivisuuden tukeminen.

Valtuusto käsitteli kunnanhallituksen 15.4.2019 hyväksymän Nurmijärven kunnan uuden brändioppaan ilmoitusasiana. Brändioppaassa määritellään Nurmijärven kunnan viestinnän visuaalinen linja, jotta se pysyy tunnistettavana, yhtenäisenä ja voimakkaana. Edellinen brändinmäärittely tehtiin vuonna 2006.  

Uudessa oppaassa määritellään kunnan viralliseksi tunnukseksi vaakunan rinnalle värikäs sydäntunnus.

"Jatkossa Nurmijärven brändi on entistä sydämellisempi ja värikkäämpi. Samalla turvaamme vaakunan arvokkaan käytön, sillä sen käyttö pyhitetään virallisempiin yhteyksiin", Siltanen kertoo. "Sydäntunnus kehitettiin aikoinaan markkinointikampanjaan varten, ja todistanut toimivuutensa käytännössä."

Nurmijärven kunnan uusi viestintäohjelma ja brändiopas linkittyvät aiempaan keskusteluun, jossa kunnan viestintää on kritisoitu. Valtuustossa käsiteltiinkin kaksi valtuustoaloitetta, joissa toivottiin viestinnän päivittämistä ja kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän suunnittelua.

 

Vanha-Klaukan asemakaava hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi Vanha-Klaukan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Alue muodostuu kerrostalo-, pienkerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalokortteleista. Vanha-Klaukan asemakaava oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2018, jonka aikana kaavasta saatiin seitsemän lausuntoa. Asemakaavakarttaan ja muuhun aineistoon tehtiin pieniä muutoksia, joilla luontoarvot huomioidaan aiempaa paremmin ja kaavan toteutettavuus paranee. Lisäksi mm. pientalotonttitarjontaa monipuolistettiin, Natura 2000 -alue osoitettiin luonnonsuojelualueeksi ja paineellinen pohjavesi huomioitiin kaavamääräyksin. Vaikutuksiltaan muutokset ovat vähäisiä, eivätkä muodosta tarvetta asettaa kaavaehdotusta uudelleen julkisesti nähtäville.

"Kaavaratkaisu mahdollistaa vehreän, mutta tiiviin alueen rakentumisen, josta on hyvät kevyen liikenteen kulkuyhteydet Klaukkalan keskustaan. Vanha-Klaukka kasvattaa alueen asukasmäärää, mikä parantaa myös yritysten toimintaedellytyksiä Klaukkalassa", Nurmijärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen kertoo.

Alueen suunnittelussa on huomioitu Isosuon Natura-alue sekä hulevesien hallinta. Myös tulevia asukkaita ohjataan ympäristöystävällisyyteen.

"Alueen rakentamistapaohjeessa kannustetaan ekologiseen asumiseen antamalla ideoita esimerkiksi eri energiamuodoista, valaistuksen hallinnasta, rakennusmateriaaleista sekä tontin käytöstä", Lehtonen kertoo.

Vanha-Klaukan infran rakentaminen käynnistyy syksyllä 2019. Suunnittelualueelle tuleva kokonaisrakennusoikeus on runsaat 110000 k-m². Valmistuessaan Vanha-Klaukka tulee muodostamaan kodin noin 2000 ihmisille. Asemakaavassa on varaus päiväkoti ja alueen etelä- ja lounaisosaan on merkitty laaja Isosuon reunaan asti ulottuva virkistysalue. Lisäksi asuinkortteleiden välissä kulkee puistoverkosto. Ensimmäiset tontit luovutetaan mahdollisesti jo ensi vuonna.

 

Nurmijärven edustajat nimettiin Kuuma-johtokuntaan

Kunnanvaltuusto nimesi Kuuma-johtokuntaan Nurmijärven edustajiksi kaksi jäsentä ja näiden varajäsenet. Nimetyiksi tulivat aseman perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtaja (Kallepekka Toivonen) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja (Virpi Räty). Valtuuston puheenjohtajan varajäseneksi valitiin valtuuston 1. varapuheenjohtaja (Jari Vainio) ja toiseksi varajäseneksi valtuuston 2. varapuheenjohtaja (Harri Lepolahti). Kunnanhallituksen puheenjohtajan varajäseneksi valittiin kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja (Kirsti Handolin) ja toiseksi varajäseneksi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja (Jerry Latva).

Kuuma-johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistyösopimuksen allekirjoittaneesta Kuuma-kunnasta. Valittujen jäsenten toimikausi on 1.6.2019-31.5.2021.

 

Metsolan päiväkodille lisää määrärahaa

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Metsolan päiväkotihankkeelle lisää rahaa 795 000 euroa. Tämä ajoitettiin siten, että vuodelta 2019 vähennetään 200 000 euroa ja vuodelle 2020 lisätään 995 000 euroa. Valtuusto käsitteli asian suljetuin ovin, koska teknisen lautakunnan pykälässä oli päätetty urakoitsijoiden valinnasta, ja tämä on hankintalain mukaan salainen siihen saakka, kun urakkasopimukset on allekirjoitettu.

 

Valtuustoaloitteet pysäköintinormeista ja ilmaisista koirankakkapusseista

Kunnanvaltuuston kokouksessa annettiin kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisessä valtuustoaloitteessa (1. allekirjoittajana Nurmijärven Perussuomalaiset) ehdotetaan, että kunta varmistaa kaavoituksessaan pysäköintinormien riittävyyden. Aloitteessa esitetään, että normi nostetaan sellaiselle tasolle, jolla millään kunnan alueella ei asukkaiden pysäköinti muodostu ongelmaksi.

Toisessa valtuustoaloitteessa (1. allekirjoittaja Sami Virtanen) esitetään, että Nurmijärven kunta asettaa ilmaiset koirankakkapussit lemmikkien ulkoiluttajia varten.

Kokouksen esityslista >>

Kokouksen tallenne >>