Kotihoidon tuen kuntalisän ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän verotus vuonna 2016

 

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2016, jolloin tammikuussa 2016

käytetään vielä vuoden 2015 verokorttia.

 

Kuntalisän verotukseen on tullut muutos, jonka mukaan kotihoidon tuen ja

 yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten on toimitettava sivutoimen verokortti

tai vaihtoehtoisesti muutosverokortti kuntalisää varten.

 

Ennakonpidätys toimitetaan 40 %:n suuruisena, jos verovelvollisella ei ole

sivutulolle määrättyä ennakonpidätysprosenttia.

  

Yksityisen hoidon tuen tukimuodot

Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan valvoma yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja:

 • yksityinen päiväkoti
 • yksityinen perhepäivähoitaja
 • perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy 1.8.2016 alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. 

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Lisätietoa:

Kelan nettisivuilta

 

Yksityisen hoidon tuki muodostuu seuraavasti:

Lakisääteinen hoitoraha (Kela) + Hoitolisä (Kela) + Kuntalisä (kunta)

Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä hoitoajalta.

Lakisääteinen hoitoraha ja hoitolisä

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä.
Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitoraha on 173,74 €/kk/lapsi
 • tulosidonnainen hoitolisä enintään 146,11 €/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,93 e/kk/lapsi
 • hoitolisä puolitettuna.

Esikouluikäinen:

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 63,93 €/kk/lapsi, jos lapsi on yksityisen hoidon ohella kunnan
osapäiväisessä esiopetuksessa tai aloittaa koulun 6-vuotiaana.

Lakisääteisen hoitorahan hakeminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe hakee lakisääteistä yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää
Kelan paikallistoimistosta. Tukea haetaan Kelan yksityisen hoidon tuki - lomakkeella WH1.
Liitteeksi perheen tulotiedot. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle.
Yksityisen hoidon tuki on päivähoidon tuottajalle verotettavaa tuloa.

Lakisääteisen hoitorahan maksaminen

Lakisääteinen hoitoraha maksetaan suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.1.2016 alkaen

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä vaihtelee lapsen hoitomuodon ja perheen tulojen mukaan siten, että yksityinen hoito maksaa perheelle saman kuin kunnallinen hoito, eli enintään 290 €/kk edellyttäen, että hoitopaikan hinta on enintään:

Perhepäivähoidossa alle 3-v 636 €/kk
Perhepäivähoidossa yli 3-v 609 €/kk
esikouluikäinen 351 €/kk

Päiväkodissa alle 3-v 1088 €/kk
Päiväkodissa yli 3-v 772 €/kk
esikouluikäinen 463,20 €/kk

Jos hoitopaikan hinta ylittää em. hinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden. Asiakasmaksu on palveluntuottajan ja asiakkaan välinen sopimus.

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan kunnasta päivähoitohakemuksella, jonka saa kunnanvirastolta, kirjastoista, neuvoloista, yhteispalvelupisteestä tai liitteenä olevasta tulostettavasta versiosta:

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Liitteet

 • Kelan perheelle lähettämä päätös yksityisen hoidon tuen myöntämisestä
 • varmistus hoitopaikasta - lomake, jonka yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja täyttää

Hakemusten palautus päiväkotien ja perhepäivähoidon  osalta:

Riitta Apajalahti-Ginman
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3615

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle enintään sen kuukauden alusta, kun hakemus on jätetty. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana siten, että tukeen oikeuttamaton kuukausi on pääsääntöisesti
heinäkuu (toimintakausi 1.8. –31.7). Tuen maksamisen edellytys on, että perhepäivähoidosta vastaava esimies on tehnyt kotikäynnin, jolla varmistetaan, että yksityisen hoidon tuen edellytykset täyttyvät.

Esimerkki yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrästä:

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat löytävät heille sopivan yksityisen perhepäivähoitajan, jonka luo perhepäivähoidosta vastaava esimies on tehnyt kotikäynnin. Vanhemmat ilmoittavat suostuvansa maksamaan korkeinta päivähoitomaksua 290 €/kk, ja hoitaja ilmoittaa hoitopaikan hinnaksi kunnan määrittelemän paikan kattohinnan 636 €/kk. Hoitaja ja vanhemmat tekevät kirjallisen hoitosopimuksen,
missä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitopaikan hinnasta. Hoitaja on ottanut vastuuvakuutuksen omasta
vakuutusyhtiöstään ja lähettää varmistuslomakkeen hoitopaikasta kuntaan. Perhe hakee Kelalta
yksityisen hoidon tukea ja kunnasta yksityisen hoidon tuen kuntalisää päivähoitohakemuksella.

Yksityisen hoidon tuottajalle maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus on hoitopaikan kattohinta – päivähoitomaksu - Kelan hoitoraha

Eli 636 € – 290 € – 173,74 € = 172,26 €.

Kun palkkaan lapselleni hoitajan / perhe työnantajana

Nurmijärvellä yksityisen hoidon tuki antaa perheille mahdollisuuden palkata hoitaja kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa. Lapsiryhmän koko voi enintään olla neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa käyvä lapsi. Au-pair - toimintaan ei myönnetä yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle henkilölle. (Päivähoitolaki §28)

Kun hoitaja on löytynyt

 • ota yhteyttä hyvissä ajoin perhepäivähoidon ohjaajaan sopiaksesi aloituskeskustelun varhaiskasvatuksen aluetoimistolle. Tapaamisessa on läsnä hoitajan palkkaava perhe/perheet ja hoitaja.

Tapaamisessa tarkistetaan ja käydään läpi

 • työsopimus ja Kelan WH2-lomake

 • työntekijän rikostaustaote
 • hoitoympäristön turvallisuusvaatimukset
  • perheen velvoitteet työnantajana

Perheestä tulee työnantaja, jota sitovat työnantajan velvoitteet:

1. Ennakonpidätys
Työnantaja maksaa ennakonpidätyksen viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Se maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619). Tilisiirtolomakkeita saa verovirastoista, posteista ja useimmista pankeista. Kun Kela maksaa yksityisen hoidon tukea työsuhteiselle hoitajalle Kela suorittaa ennakonpidätyksen maksamastaan tuesta. Hoitajan palkannut perhe suorittaa ennakonpidätyksen maksamastaan palkkaosuudesta.

2. Sosiaaliturvamaksu
Sosiaaliturvamaksu tilitetään saman aikataulun mukaisesti ja samalla lomakkeella kuin ennakonpidätys, mutta koko palkasta.

3. Eläkevakuutus
Kotitalouden on otettava palkkaamalleen työntekijälle lakisääteinen työeläkevakuutus. Se otetaan TAEL lainsäädännön mukaan. Maksu muodostuu työntekijän ja työnantajan maksuosuuksista.

4. Tapaturmavakuutus
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturman varalta. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen valitsemastaan tapaturmavakuutusyhtiöstä ja sen yhteydessä hän tilittää myös lakisääteisen työttömyysvakuutusmaksun sekä ryhmähenkivakuutusmaksun. Vakuutuslaitosten sopiman yhteiskäytännön mukaisesti vakuutusmaksu on työntekijän palkan suuruudesta riippumaton vuosimaksu. Maksujen suuruudesta saa tietoa eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiltä ja niiden Internet- sivuilta.

5. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
Työnantaja velvoitetaan selvittämään lasten kanssa pysyväisluonteisesti ja olennaisesti työskentelevien henkilöiden rikostausta. Sama velvollisuus on kunnalla yksityisen päivähoidon palveluntuottajien osalta. Lain noudattamatta jättäminen saattaa johtaa rangaistuksiin.
 

Lisätietoja perheestä työnantajana:
Verohallinnon palvelut www.vero.fi
Aluehallintovirasto www.avi.fi
www.palkka.fi
www.palkkaus.abc.fi
Eläketurvakeskus www.etk.fi
Työeläkekassa www.lel.fi
Työ- ja elinkeinokeskukset www.mol.fi
Kela www.kela.fi

Esimerkki hoitajan palkkaamisesta:
Perhe, jossa on 2- ja 4-vuotiaat lapset, palkkaa kotiinsa hoitajan. Perhe työnantajana ja hoitaja työntekijänä tekevät työsopimuksen, jossa sovitaan mm. palkasta ja työajasta. Kun työsopimus on tehty, ja perhepäivähoidosta vastaava esimies on tehnyt kotikäynnin, perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää kunnasta.

Yksityisen hoidon tuottajalle maksettava kuntalisän suuruus on hoitopaikan kattohinta – korkein päivähoitomaksu – Kelan hoitoraha.

Tukien määrät esimerkissä:
2 v 636 € - 290 € - 173,74 € = 172,26 €
4 v 609 € - 261 € - 173,74 € = 174,26 €

Koska tulorajat ylittyvät, perhe ei saa hoitolisää. Perhe maksaa korkeinta päivähoitomaksua molemmista lapsista (290 € ja 261 €).

Kela ja kunta pidättävät yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä ennakonpidätyksen hoitajan verokortin mukaisesti. Tuet maksetaan suoraan hoitajalle.

Palveluista saa lisätietoja varhaiskasvatuksen palveluohjeuksesta.

Päivi Benjaminsson
vs. perhepäivähoidon ohjaaja
Postiosoite:
Kunnanvirasto
Varhaiskasvatus
Keskustie 2B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4064

Yksityisen perhepäivähoidon tuen kuntalisä ja yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelit

Riitta Apajalahti-Ginman
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3615