Koulutapaturmien vakuutusasiat

Toimintaohje tapaturman sattuessa

Seuraava toimintaohjetta sovelletaan kaikkiin Nurmijärven kunnan järjestämän päivähoidon, esi- ja perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä iltapäivätoiminnan piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin, oppilaisiin ja opiskelijoihin. Toimintaohjeessa päivähoitoon, esiopetukseen, kouluun, lukioon ja iltapäivätoiminnan yksikköön viitataan yhteisesti termillä yksikkö. Lapsiin ja nuoriin, oppilaisiin ja opiskelijoihin viitataan termillä oppilas.

Hakeudu hoitoon

 • Tapaturman sattuessa hoitoon hakeudutaan julkisen terveydenhoidon piiriin.
 • Kiireellisissä tapauksissa tulee soittaa 112 ja tilata ambulanssi. Kiireettömissä tapauksissa yksikkö tilaa kuljetuksen oman alueen kuljetusyrittäjältä tai kuljetussuunnittelijalta.
 • Hoitoon hakeutuessa tulee aina muistaa mainita, että kyseessä on päivähoidossa, esiopetuksessa, koulussa, lukiossa tai iltapäivätoiminnassa sattunut tapaturma.
 • Hammastapaturmassa oppilas ohjataan ensisijaisesti oman alueen hammashoitolaan ja hammaslääkäriltä pyydetään lausunto.
 • Tapaturmasta tulee heti ilmoittaa asianomaisen yksikön esimiehelle sekä lapsen opettajalle/hoidosta vastaavalle, joka tiedottaa sattuneesta tapaturmasta huoltajia.

Täytä tapaturmailmoitus

 • Yksikössä täytetään tapaturmailmoitus, jonka allekirjoittaa yksikön esimies tai hänen varahenkilönsä. Ilmoitukseen kirjataan myös huoltajan nimi ja tilinumero.
 • Tapaturmailmoituslomakkeeseen kirjataan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, kuinka vahinko on sattunut. Lomake toimitetaan yksikön kautta viipymättä sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin.
 • Jos tapaturma sattuu mopolla/autolla ajaessa tai tapaturman toisena osapuolena on auto, ensisijainen vakuutus on liikennevakuutus. Jos liikennevakuutus ei korvaa vahinkoa, niin käsittely siirtyy vasta tämän jälkeen kunnan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Yhteystiedot

 • Koulujen ja lukioiden oppilaita ja opiskelijoita koskevissa vakuutusasioissa pyydetään olemaan yhteydessä kouluasiainsihteeriin, puh. 040 317 2403.
 • Päivähoidon ja esiopetuksen vakuutusasioissa pyydetään olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen aluetoimistoon: Kirkonkylä - Rajamäki -alueen aluejohtaja, p. 040 317 4072; Klaukkalan alueen aluejohtaja, p. 040 317 4056
 • Iltapäivätoimintaan liittyvissä vakuutusasioissa pyydetään olemaan yhteydessä nuorisopalveluihin 040 317 2059.

Kulut ja niiden korvaaminen

Oppilaiden tapaturmat hoidetaan aina julkisen terveydenhoidon toimesta. Huoltajan maksamat, tapaturman hoitoon liittyvien laskujen alkuperäiset kuitit liitteineen tulee toimittaa sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluihin kouluasiainsihteerille.

Päivähoidon ja esiopetuksen osalta kuitit toimitetaan varhaiskasvatuksen Klaukkalan tai Kirkonkylä-Rajamäen aluetoimistoihin asiakaspalvelusihteerille. Iltapäivätoiminnan osalta kuitit toimitetaan nuorisopalveluihin os. Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi.

Kuluista ei saa toimittaa avoimia laskuja, vaan laskujen tulee olla maksettuja. Huoltajan maksamat laskut korvataan tapaturmailmoitukseen kirjatun huoltajan tilille. Hammashoito tapahtuu julkisessa hammashoidossa ja hammaslääkärin laskut tulevat suoraan sivistystoimeen.

Mitä korvataan?

Tapaturma on äkillinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Kunnan tapaturmavakuutus korvaa tapaturmat, jotka sattuvat oppilaalle päivähoidossa, esiopetuksessa, koulussa tai lukiossa hoidon/opetustyön aikana tai iltapäivätoiminnan aikana. Tapaturmavakuutus korvaa myös tapaturmat, jotka sattuvat em. yksikköjen järjestämän tilaisuuden aikana. Vakuutus korvaa niin ikään tapaturmat, jotka sattuvat matkalla kodin ja yksikön välillä.

Kunnan vastuuvakuutuksesta korvataan oppilaalle sattuneet henkilö- tai esinevahingot, jos niiden katsotaan johtuneen opettajan tai muun kunnan työntekijän huolimattomuudesta, puutteellisesta valvonnasta tai -ohjauksesta.

Hoitokulut korvataan julkisen sairaanhoidon kustannusten mukaisesti.

Tapaturman vuoksi henkilökuljetusta tarvitsevalle oppilaalle järjestetään kunnan toimesta kuljetukset kodin ja päivähoidon, esiopetuksen, koulun, lukion tai iltapäivätoiminnan väliselle matkalle. Kuljetusta varten em. yksikköön tulee välittömästi toimittaa asiantuntijan antama lausunto tarvittavasta kuljetusajasta. Lausunto ja lukujärjestys toimitetaan edelleen kunnan kuljetussuunnittelijalle käsittelyä varten.

Mitä ei korvata?

Tapaturmavakuutus ei korvaa oppilaan sairauden, vian tai vamman aiheuttamia vakuutustapahtumia, esimerkiksi epilepsiakohtauksesta johtuvia tapaturmia.

Tapaturmavakuutuksesta ei korvata rikkoutuneita vaatteita.

Kunta ei ole vastuussa, jos esimerkiksi vaatteet tai silmälasit menevät rikki oppilaiden välisen leikin tai tappelun seurauksena. Rikkoutumista ei korvata myöskään kunnan vastuuvakuutuksesta.

Lisätietoa

Perusopetuslaki (21.8.1998/628), § 34