Harjulan koulu  

Tervetuloa Harjulan kouluun!

Tänä syksynä koulussamme aloittaa koulunkäynnin 43 ekaluokkalaista. Yhteensä oppilaita on nyt 245.

Harjulan koulun opetuksen tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, rauhallisen ja kannustavan oppimisympäristön sekä vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa sekä kodin ja koulun väliseen hyvään oppilasta tukevaan yhteistyöhön.

Kasvatus- ja opetustyössä korostamme terveitä elämäntapoja, tapakasvatusta, toisten kunnioittamista ja huomioimista niin, että syntyy empaattinen ilmapiiri. Perusajatuksena on, että oppilas oppii, jos hän on motivoitunut ja saa kokea oppimisen iloa.

Harjulan koulun yksi tavoite on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen; koulun ja Nurmijärven kunnan kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon kehittäjänä.

Kansalaisvaikuttamisen taitoja oppilaat opettelevat oppilaskunnassa, joka toimii vireänä koulussamme.

Musiikin opetuksessa painotamme oppilaiden bändi- ja kuorotoiminnan ohjaamista ja tukemista. Näiden painotusten tarkoituksena on oppisisältöjen lisäksi parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota.

Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa haluamme rohkaista vanhempia verkostoitumaan keskenään ja haluamme tukea vastuullista vanhemmuutta. Yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeätä.

Toivomme, että voimme opettajien ja vanhempien välisissä tapaamisissa avoimesti ja luottamuksellisesti keskustella lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Uskon, että tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Harjulan kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2013-2014 kaikille.

Terveisin,

Mauri Aalto

rehtori